2018-05-08 Seminarium - Möjligheterna med bioenergi från skogen

 

8 maj 2018 arrangerade Energikontor Sydost och Ronneby Miljöteknik ett seminarium kring möjligheterna med vår största gröna källa, skogen!
 

30 personer från energibolag i Blekinge och Småland, politiker från båda blocken, länsstyrelsen, skogsstyrelsen samt företag inom bioenerginäringen samlades för att lyssna och diskutera bioenergins hinder, möjligheter och potential. Deltagarnas förväntningar inför dagen var att öka sin kunskap, få inspiration, dela erfarenheter, lära sig mer om småskalig elproduktion samt samverkan.
 

Deltagarna bjöd på ett aktivt engagemang under dagen och dagen avslutades med en paneldiskussion som input till Blekinges energi och klimatstrategi. Som avslutning fick deltagarna ge input till vad de vill se som en aktivitet inom bioenergi framöver. Alla deltagare var överens om är att det viktigaste framöver är samverkan och fler aktiviteter för samverkan, då kan bioenergi bli en större del och ha en större roll i Blekinges energi och klimatstrategi!

 

Daniella Johansson, Energikontor Sydost, inledde dagen med att visa att Blekinges användning av bioenergi är mer än 50%, att elproduktion i länet från bioenergi är en viktig källa samt att nästintill all fjärrvärmeproduktion i Blekinge kommer från bioenergi, från fjärrvärme eller i form av spillvärme från Södra Cell Mörrum.

 

Presentation från Johan Bergh, Linneuniversitet, visade på klimatnyttan med ett aktivt och hållbart skogsbruk. Raziyeh Khodayari från Energiföretagen Sverige visade statistik från Europa och Sverige på hur och var bioenergi används, samt hur EUs lagar påverkar oss på lokal nivå. Martin Hansson, CMIK, visade på den potential vi i Bleking ha att ta ut grot (grenar och toppar) och bli exportörer av grot till andra delar av landet med en lägre potential. Alexander Nyberg berättade hur affärsverket arbetar och vikten av att ta lokalt bränsle till produktionen. 

Nilla Dahlin berättade bland annat om Södras framtidsplaner att vara het fossilfria även på transporter och Södras planer på fordonsbränsleproduktion. Arne Andersson från Ronneby Miljöteknik och Daniella Johansson från Energikontor Sydost visade erfarenheter från ett gemensamt demonstrationsprojekt om småskalig kraftvärme. Samuel Karlström avslutade dagen med att berätta om Blekinges klimat och energistrategi och om det arbete som pågår med att uppdatera strategin.              

 

 

 

 

 

Seminariet arrangerades av

       

 

med stöd från