Biogas Sydost nyheter 2015

Tillbaka


Biogas Sydost medlem såld till kinesisk fond

KF-ägda KFI Kapital har avyttrat Purac till SDIC & Bejing Drainage Investment Fund, en fond med Beijing Drainage Group som huvudägare. Purac har under KFI Kapitals ägarskap utvecklats till ett ledande entreprenadbolag inom vatten- och avloppsrening samt biogas-produktion i Skandinavien och Kina. Med Beijing Drainage Group som ägare kommer Purac att ha goda förutsättningar att fortsätta sin expansion, inte minst på den kinesiska marknaden. Läs mer på www.purac.se


Målen för biogas i Sydost – hur ligger vi till?

Biogas Sydost fick genom Energikontor Sydost i uppdrag av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län samt EU att ta fram en gemensam biogasstrategi och handlingsplan för hela sydostregionen. Efter ett gediget förankringsarbete blev strategin klar i april 2014. Den gäller t.o.m. 2017 med utblick till 2020. När vi nu har kommit halvvägs i arbetet kan det vara intressant att se hur vår region förhåller sig till de satta målen.

Några av de tuffaste målen gäller infrastrukturen för biogas dvs. att få tillräckligt med tankställen till regionen så att det går att köra på biogas. Nedan bild illustrerar läget i december 2015. Det finns god hopp om att vi kommer att lyckas. Läs hela rapporten här.


Stöd att söka för biogas

Information från Energigas Sverige. Läs mer>>


Biogas Sydost medverkade på seminariet i Tallin den 26 november 2015

Sveriges ambassad i Tallinn och Holländska ambassaden tillsammans med Estniska Ekonomiministeriet anordnade ett biogasseminarium den 26 november 2016 i Tallin. Seminariet handlade om biometan i kollektivtrafiken. Talare från både Holland och Sverige var inbjudna. Från Sverige medverkade Anders Ljunggren, Sveriges ambassadör i Estland; Helen Maalinn, Stockholms lokaltrafik, Hannele Johansson, Energikontor Sydost/Biogas Sydost och Jonas Ström, Scania.

 

 

 

 


Biogasmack invigs i Alvesta 17 oktober

Nu öppnar Småländska bränslen sin andra biogasmack, i anslutning till Alvesta Biogas produktionsanläggning vid västra infarten till Alvesta. Lördagen den 17 oktober kl. 13 inviger Thomas  Haraldsson, kommunalråd i Alvesta biogasmacken.

Läs mer >>


EnergiTing Sydost 12 november i Västervik

Välkomna!!

Ett helt spår under EnergiTinget ägnas åt transportfrågor:

Fossilfria transporter – är det möjligt?

Drivmedelsfrågan är viktig i arbetet med omställningen till en fossilfri transportsektor i Sverige, men även energieffektiviseringspotentialen är stor i såväl fordon som i beteendemönster. Fordonen finns, bränslen finns, men rätt lösningar krävs på rätt plats!

 

 

 


100 % förnybart varav 65 % biogas i Kalmar Länstrafiks upphandling 

I dagarna offentliggjorde Kalmar länstrafik vilka drivmedel, bussar och servicefordon som de vill ha i trafik under nästa tioårsperiod som startar 2017. Kalmar län har satt som mål att inte ha några nettoutsläpp av fossila bränslen år 2030 och att alla samhällsbetalda resor ska vara fossilbränslefria 2020.

I syfte att hjälpa regionen att nå sina klimatmål har Energikontor Sydost, inom ramen för Biogas Sydost och på uppdrag av länsstyrelserna och EU, tagit fram en regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon. Genom den pågående kollektivtrafikupphandlingen tar Kalmar län nu ett stort steg mot att förverkliga dessa mål.

Följande sträckor kommer att trafikeras med biogasbussar vilket innebär ca 65 % av trafikarbetet:

  • E22: Bergkvara (Torsås) – Kalmar – Mönsterås – O-hamn – V-vik
  • Riksväg 40: Västervik – Vimmerby
  • Riksväg 136: Kalmar – Borgholm; Kalmar – Mörbylånga
  • Stadstrafiken i Kalmar, Oskarshamn och Västervik

 

Resterande 35 % kan bestå av biogas, grön el, hållbar syntetisk diesel, RME eller etanol.  Det innebär 100 % förnybara drivmedel för bussparken i länet vilket gör upphandlingen i Kalmar län unik i landet.


Att använda biogas är visst sunt bondförnuft

Att ställa krav på biogas i upphandling är en investering för framtiden - i kretslopp, i arbetstillfällen och i omställning. Det är både smart, framtidsinriktat och kommer att löna sig på sikt. Kalmar läns befolkning kan känna stolthet och tilltro satsningen, skriver Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige i Östra Småland 22/9 som ett svar till Christina Fosnäs.

Läs båda inläggen här


Otillräckligt politiskt stöd

hotar den svenska produktionen av biogas och biogödsel.

Detta trots att ökad användning väsentligt bidrar till att driva omställningen mot ett hållbart och fossilbränslefritt samhälle. Läs hela Claes Thunblad, ordförande i Avfall Sveriges, och Weine Wiqvist, vd Avfall Sveriges  artikel här.


Biogas det bästa drivmedlet

enligt ny rapport från Gröna bilister.

Läs hela artikeln här.


Kommunen vill skapa biogasmack vid E22 strax söder om Mönsterås

Inför KLT:s upphandling av busstrafik för perioden 2017-2027 har Mönsterås kommun skrivit en avsiktsförklaring om att det ska byggas en tankstation och bussdepå vid den nya företagsparken söder om Mönsterås. Avsikten är att bygga en tankstation på ett område om ca 7000 kvadratmeter ute vid Kronobäck. Tanken är även att det på platsen ska finnas en publik tankstation, alltså möjlighet för privatpersoner och andra företag utöver KLT att tanka sina bilar. Dessutom ska det finnas plats för ett 15-tal bussar på depån som ska stå färdig i augusti 2017.
Läs mer i Östra Småland från 2015-09-07 (obs plustjänst).


Det går bra för Biogas Sydosts medlemmar:

 

Skandinaviens första torrötningsanläggning i Mörrum har gått med vinst sen starten.

Många är nyfikna på Skandinaviens första torrötningsanläggning. Tekniken är vanlig på kontinenten, men här i norr har våtrötning varit allenarådande, skriver Processnet på sin hemsida.

– Det är substratet som avgör teknikvalet. Ska anläggningen till exempel röta gödsel eller blött slam från reningsverket krävs en våtrötningsanläggning. Idealet är att ha både våt- och torrötning, säger Göran Sternsén, vd för Västblekinge miljö AB.
Läs mer

 

Purac Puregas har fått order på åtta nya anläggningar i år

Det går bra för Purac Puregas i Kalmar. Under första halvåret tog företaget, som är en del av Läckeby Water Group hem åtta kontrakt på anläggningar för biogas. Fem av anläggningarna levereras till Storbritannien och tre till Danmark. Det samlade ordervärdet hittills i år uppgår därmed till mer än dubbla omsättningen för 2014. 


Kungligt besök på More Biogas

Hans majestät kung Carl XVI Gustaf och kronprinsessan Victoria besökte länet fredagen den 28 augusti. Dagen inleddes med invigningen av det nya kraftvärmeverket i Oskarshamns kommun. Därefter gjorde kungen och kronprinsessan ett studiebesök på biogasanläggningen More Biogas i Läckeby. En av anledningarna till besöket var att kungen själv funderat på att producera biogas.


Viktigt att stödja grön omställning

Under de senaste sex månaderna har andelen biogas stigit till hela 73 procent av fordonsgasen vilket är både glädjande och viktigt. Det svenska valet att använda biogasen i transporter är ett internationellt föredöme och ett tydligt tecken på att en grön omställning är möjlig. Oroande siffror visar dock samtidigt att fordonsgasen totalt sett inte ökar i samma takt som tidigare. Vi är övertygade om att det till stor del beror på politikens oförmåga att ge besked om vad som ska gälla framöver. Läs mer i Energigas Sveriges nyhetsbrev.


Uppåt för biogas

73 procent av all såld fordonsgas i Sverige var biogas under årets första halvåret – det är en högre andel än någonsin enligt SCB:s siffror.

Läs mer på RT-forum från 150821.

För medlemmar

Medlemsmöte i Biogas Sydost på Alvesta Biogas
den 16 september kl. 08.30 – 12.30


Biogasens samhällsnyttor kartläggs i nytt projekt

 

Biogasen antas bidra med en rad olika samhällsnyttor. Men vilka är dessa och hur kan vi mäta och värdera dem? Om detta handlar ett nytt projekt som Biogas Sydost deltar i.

 

Biogas är ett område där Sverige är ledande i ett internationellt perspektiv, framför allt vad gäller användningen av biogas som fordonsbränsle. Produktion av biogas från avfall och restprodukter nyttjar förnybara resurser, ersätter importerad energi och bidrar till ökad försörjningstrygghet. Produktionen skapar lokala, ”gröna” arbetstillfällen och bidrar till lokal- och regionalekonomisk utveckling samtidigt som biogödseln sluter kretslopp av näringsämnen och minskar behovet av konstgödsel. Sveriges framskjutna position genererar också utländska studiebesök och exportmöjligheter. Samhällsnyttiga aspekter som dessa lyfts ofta fram i samband med satsningar på biogas, men är svåra att mäta och värdera.

 

Biogas Sydost har tillsammans med övriga regionala biogasorganisationer och Energigas Sverige beviljats medel från Energimyndigheten för att formulera innovationsagendan Samhällsnyttig biogas i alla väderstreck. Syftet med projektet är att diskutera och precisera biogasens olika samhällsnyttor utifrån skilda regionala förutsättningar, hur dessa kan mätas, kvantifieras och värderas, för att också tydligare kunna införlivas i affärsmodeller och koncept.

 

Projektet ingår i Energimyndigheten, VINNOVA och Fromas satsning på strategiska innovationsområden. Projektet leds av Biogas Öst och pågår under tiden 2015-06-22 och 2016-06-16.

Kontaktperson i Sydost är projektledare för Biogas Sydost Hannele Johansson.


Invigning av Alvesta Biogas

Fredagen den 22 maj 2015 invigdes Alvesta Biogas som är den fjärde nya biogasanläggning som byggts under de fyra senaste åren i sydöstra Sverige. Alvesta Biogas är, liksom More Biogas i Kalmar län, ett privat initiativ där flera lantbrukare gått samman för att röta och uppgradera gödsel till fordonsgas. Biogas Sydosts, liksom många av dess medlemmar, har på olika sätt verkat för att satsningen ska komma till stånd. Men likväl är det dessa lantbrukare som har trott på idén och investerat i anläggningen. Därför är det desto roligare att konstatera att de har fått en mycket bra start.  

Detta är en stor satsning för miljön och ett utomordentligt exempel på cirkulär ekonomi där avfallet i en verksamhet blir råvara i en annan”, såsom Kristina Alsér sa i sitt invigningstal.

 

 

 

 

 


Hur får vi tankställen till vår kommun? 

Torsdagen den 21 maj 2015 samlades ett tjugotal biogasintressenter i Emmaboda Folkets hus för att diskutera hur man bör gå tillväga för att få tankställen till sin egen kommun.

Särskilt intressant var det därför att få ta del av Ronneby och Mörbylånga kommuners och region Kronobergs erfarenheter. I alla dessa fall har man fattat ett beslut om att skaffa biogasfordon och arbetat målmedvetet för att så också ska kunna ske. Bland övriga föredraganden fanns Maria Losman, Ecoplan, som tagit fram en handledning till offentlig upphandling av gasdrivna fordon och transporter samt Stefan Hermansson, Småländska Bränslen och Staffan Johannesson, E.On Gas som båda stod för distributörens perspektiv i ämnet.

Hela fyra nya tankställen planeras i lika många kommuner i vår region. Alvesta är först ut. Där blir det tankställe redan till midsommar. Läs mera i presentationerna från mötet.

 

Att handla upp biogasfordon och transporttjänster med biogas | Maria Losman

Mera biogas i Sydost | Hannele Johansson


Bönderna ger full gas

More Biogas har gjort Per-Göran Sigfridsson och hans bondekollegor till nettoproducenter av energi. Den gemensamt ägda biogasanläggningen har kapacitet att försörja 250 bilar eller 75 bussar med fordonsgas.

Läs Lantmannens artikel om More Biogas

Text & foto : Anders Fällman


Fordonsgas kan skruva verksamheten

Hagelsrum har bra gasproduktion tack vare djupströgödseln och 97 procent nyttjandegrad på gasmotorn. Men med rådande elpris lyckas man ändå inte få lönsamhet på sin biogasanläggning med produktion av el och värme.
– Det ultimata för oss vore produktion av fordonsgas till en lokal marknad, anser Åke Birgersson.

Läs Lantmannens artikel om Hagelsrum

Text & foto : Anders Fällman


Därför är biogas bra – alla fördelar på tre minuter

Consorzio Italiano Biogas – CIB har producerat en liten film om varför biogas är bra. Riktad till allmänheten.

 


Förnybara bränslen – vilka vinner, vilka ska bort? 

Maria Grahn, forskare i energi och miljö, Chalmers försökte svara på frågan under Ekotransport 2030 och kom till följande slutsats: 

”Vilka drivmedel och fordonstekniker som kommer att dominera i framtiden är en öppen fråga. Troligen flera parallella lösningar så vänta inte på den enda rätta lösningen. Viktigt också att tänka på att CO2 kan minskas med åtgärder för minskat transportbehov och mer energisnåla fordon/fartyg oavsett drivmedel.” 

– Ett gott skäl att välja biogas är att den produceras av vårt avfall, säger Hannele Johansson på Energikontor Sydost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fordonsgas ingen återvändsgränd

Anders Mathiasson VD Energigas Sverige bemöter miljökonsulten Torgny Kindhs angrepp mot Västerviks kommun och Kalmar läns satsning på fordonsgas 15/4 i Västervikstidningen 27/4 2015.

Läs Mathiassons replik
Läs Kindhs debattartikel


E.ON lanserar Biogas 100

E.ON lanserar Biogas 100, en ny fordonsgasprodukt för transportsektorn för en snabbare omställning till hållbara transporter. Läs mer.


Ökade investeringar i biogas i vårbudgeten

I vårändringsbudgeten presenterar regeringen ett paket för framtidsinvesteringar.  Bland dessa finns ett lokalt klimatinvesteringsprogram omfattande bl.a. biogasanläggningar och andra innovativa tekniska lösningar samt ett ökat anslag till gödselgasstödet. 


Fransmän vill lära sig av Sverige

Det finns ett stort intresse för användning av biogas som fordonsbränsle i Frankrike och i samband med det ett stort intresse att lära sig av Sverige.  Projektledaren för Biogas Sydost, Hannele Johansson, var inbjuden till Biogaz Europe –konferensen i Nantes, Frankrike den 19-20 mars 2015 för att berätta om den svenska satsningen på biogas till fordon, det som i Frankrike kallas för BioGNV.

Sverige är också med i en benchmarkstudie som bl.a. den franska energimyndigheten ADEME  medverkat i och som publicerades på deras hemsida i samband med Biogaz Europé - konferensen. Samtidigt pågår en studie som går ut på att undersöka möjligheterna att utveckla biogas som fordonsbränsle i Frankrike. Studien bygger på benchmarking av fordonsgasmarknaden i Sverige. Även den har Energikontor Sydost/Biogas Sydost fått bidra till.


Sjögräs och avfall ska ersätta biobränsle från jordbruket

Läs mer.

 

 

 


Fler biogasanläggningar som producerar fordonsgas tack vare ökade miljökrav för matavfall

Läs mer.


Intresset för att göra butikers matavfall till biogas ökar 

Läs mer.


Finskt varv bygger LNG-fartyg åt Tallink

Läs mer.


Gasdrift av fordon, ny broschyr från SGC 

Gasdrift av fordon är en broschyr som  syftar till att ge aktuell och lättillgänglig baskunskap, statistik och status för gasdriven transport, med fokus på vägfordon och fördelarna med biometan som fordonsbränsle. Broschyren avhandlar bland annat svensk och internationell gasfordonsmarknad, emissionsbilden för gasdriven transport jämfört med diesel, beskrivning av forskningsläget för den framtida gasmotorn med gasens låga emissioner men diesellik prestanda, och fakta om gasdrift på räls, till sjöss och i luften. Läs broschyren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka