Energimyndighetens stöd

 

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet och är en av Sveriges största forskningsfinansiärer med uppdrag av regeringen att fördela ungefär 1,3 miljarder i stöd per år till insatser inom forskning, utveckling, demonstration, kommersialisering och innovation inom energiområdet.

Insatser inom energiforskningen bidrar till att uppfylla energi- och klimatmålen, den långsiktiga energi- och klimatpolitiken samt energirelaterade miljöpolitiska mål. Den svenska energiforskningen ska även bidra till och dra nytta av internationella samarbeten på energiområdet.

Energimyndigheten arbetar efter fem prioriterade forskningsområden som genomsyras av ett systemperspektiv:

  • Fossiloberoende fordonsflotta
  • Kraftsystem som klarar förnybar elproduktion
  • Energieffektivisering i bebyggelsen
  • Ökad användning av bioenergi
  • Energieffektivisering i industrin

 

Energimyndigheten finansierar även regionalt klimatarbete och medfinansiering till EU-projekt.

Det sker ett antal utlysningar varje år inom olika områden vilka annonseras på Energimyndighetens hemsida.