Klimatklivet

 

Naturvårdsverket ger bidrag till lokala klimatinvesteringar. 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018. 

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. När det gäller företag (organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet) är det EU:s regelverk om statsstöd som styr vad man kan ge stöd till och i vilken omfattning.

Stöd ska gå till de åtgärder där investerade medel ger störst klimateffekt. Satsningen kommer att bygga vidare på de klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och regional nivå. Åtgärder som kan ges stöd ska vara ambitiösare än vad lagen kräver och stöd kommer inte att ges till åtgärder som är lönsamma utan stöd vid investeringstillfället.

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. De största utsläppen i Sverige kommer från transporter, energiindustrin, jordbruket och industrin (processer och förbränning). Stöd inom dessa områden kan till exempel vara:

  • Transporter – genom att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
  • Energiindustrin – genom återvinning av energi
  • Jordbruket – genom minskade utsläpp
  • Industrin – genom åtgärder för energieffektivisering.

 

Det kan också vara stöd till energieffektiviseringsåtgärder, förnybar energi, fjärrvärme- och fjärrkylasystem, återvinning och återanvändning av avfall samt energiinfrastruktur. Stöd skulle exempelvis kunna ges för åtgärder som identifierats vid energikartläggningar, energideklarationer, kostnads/nyttoanalyser, som komplement till strukturfondsfinansiering. Det kan också vara till samverkansprojekt där flera parter behöver involveras eller där åtgärderna är samhällsekonomiskt kostnadseffektiva men inte privat- eller företagsekonomiskt lönsamma, eller andra åtgärder som är viktiga för att minska växthusgasutsläppen.

Om samma utsläppsminskningar åstadkoms med olika åtgärder så kan de åtgärder som också ger positiva effekter för exempelvis hälsa, sysselsättning, eller teknikspridning premieras.

Ansökan skickas till länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. 

Naturvårdsverket prövar ansökningarna med stöd av uppgifter och yttranden från länsstyrelserna, Energimyndigheten och vid behov andra centrala myndigheter. Länsstyrelserna ger också stöd i samband med ansökan. 

 

Mer information:

Naturvårdsverkets information om lokala klimatinvesteringar

Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (regeringen.se)

Regeringens information om lokala klimatinvesteringar

Länsstyrelsernas webbplats