Energisamverkan Blekinge

en plattform för kompetensutveckling inom hållbara byggnader

 

Arbetar du på en av Blekinges kommuner eller kommunala bolag och vill verka för fler energismarta byggnader med hållbara material? Det är här vi samlas för att tillsammans utveckla Blekinges fastighetsbestånd.

 

Nätverket anordnar bland annat studiebesök och det första gick till Örebro i höstas. Där fick deltagarna bland annat höra om hur det kommunala bostadsbolaget KUMBRO (Kumla och Örebro) som arbetar för att minska koldioxidutsläppen genom att utveckla nya samarbetsformer inom energi och teknik. Läs mer.

Slösar vi bort 100 miljoner per år i Blekinges offentliga fastigheter?

Den 14 februari arrangerade Energisamverkan Blekinge en halvdag på temat värdeskapande fastighetsförvaltning. Daniel Svensson från Energy Service Management i Sv AB berättade om vilken potential det finns att spara energi både i kommunala och i regionens fastigheter. Det är vanligt att underhållet på fastigheter prioriteras ner när det är dålig ekonomi i kommuner eller regioner. Det i sin tur leder till att vi har ett eftersatt underhåll och gammal utrustning i många fastigheter.  

 

En snabb överslagsberäkning visar att Blekinges kommunala fastighetsförvaltningar och regionen slösar bort drygt 100 miljoner årligen på onödiga energifakturor på grund av eftersatt underhåll! När vi jämför med var de bästa kommunerna ligger på i Sverige har vi betydligt högre energiförbrukning.

 

I Skåne ett projekt genomförts där fyra kommuner har kartlagt sina fastigheter för att se vad som behöver göras, vilka kostnader det innebär och hur mycket energi som de kan spara. Länsstyrelsen i Skåne initierade projektet och kunde bekosta kartläggningen med stöd från EU:s Regionala utvecklingsfond och Region Skåne. Anders Edwall, teknisk chef i Osby kommun berättade om hur de inventerat sina fastigheter och det underhållsberg som de skjuter framför sig. Nu har deras kommunstyrelse tagit beslut om en handlingsplan för att energieffektivisera hela fastighetsbeståndet.  För att komma dit behövs en förankring och förståelse för att underhållet behöver vara behovsstyrt och inte budgetstyrt.

Behov av kartläggning i Blekinge

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Blekinge län kommer att undersöka om det finns intresse för att liknande projekt med kartläggning av offentliga fastigheter i Blekinge. Syftet är i så fall att kommuner och region ska ta fram handlingsplaner för energieffektivisering i sina fastigheter. Det skulle innebär en besparing, minskad miljöpåverkan och leda till ökad sysselsättning! 


 

Fallstudier

Arbete med att göra fallstudier kopplat till ny teknik eller metoder är under gång. Fallstudider kommer bland annat att utvärdera hur tekniken fungerar, miljöeffekter, kostnader, samhällsnyttor med mera. Fallstudierna kommer inledningsvis vara kopplade till hållbara materialval, energieffektivisering, digitalisering, vattenhushållning, egen energiproduktion och energilagring i byggnader.

 

De publiceras löpande när de blir klara. De som just nu är under produktion är:

 

 • Regional manual för hållbart byggande
 • Koldioxidneutralt byggande
 • Energilagring i byggnader
 • Digitalisering

 

Kontakta Katrine Svensson för mer information.

Stöd och verktyg

Så här ställer du energikrav vid upphandling.

Kravspec vid upphanding

En kravspecifikation ska tydligt beskriva och sammanfatta de krav som beställaren har på en produkt eller en tjänst. Kravspecifikationen är också ett stöd vid upphandlingar, då den ”tvingar” beställaren att noga överväga sina behov. Belok har tagit fram flera olika kravspecifikationer. Kravspecifikationerna är utformade så att de kan bifogas till förfrågningsunderlaget eller finnas som bilaga till kontrakt och avtal.

Gå till BELOKs hemsida för kravspecar

Totalmetodiken

Totalmetodiken är en metod för att identifiera företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering i lokalbyggnader.  Gå till BELOKs hemsida för totalmetodiken.

LCC - livscykelkostnad

Livscykelkostnader tillämpas när man vill utvärdera investeringar över tid och för att jämföra olika alternativ. Det handlar till stor del om att välja inköp som ger mest värde baserat på en totalkostnad över tid.

I dag utgår organisationer alltför ofta från inköpspris vilket kan ge en missvisande bild av den faktiska kostnaden. Det är viktigt att se inköpspriset som ett av flera kostnadselement för inköp.  Gå till Upphandlingsmyndighetens hemsida om LCC.

 

Länkar till relevanta organisationer

 • BELOK är en organisation finansierad av Energimyndigheten och 21 av Sveriges största fastighetsägare, vars uppgift är att testa nya metoder och tekniker inom energieffektivisering och sprida kunskapen.
 • Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.
 • Bebo (Beställargrupp Bostäder) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata.
 • Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.
 • LÅGAN är en samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader både vid nyproduktion och vid renovering. Ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter. 
 • GodaHus  är en förening som arbetar med att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen. Det görs genom en satsning på forskning och utveckling enligt Triple Helixmodellen tillsammans med Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i Sydostregionen. 
 • Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) är ett uppdrag från Boverket som ska främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, genom att samla in, målgruppsanpassa och sprida information om hållbart byggande.
 • Fossilfritt Sveriges Färdplan för bygg- och anläggningsektorn.

Om Energisamverkan Blekinge

Energisamverkan Blekinge är en plattform för kompetensutveckling inom hållbara byggnader. Det handlar både om energismarta byggnader och byggnadens roll i energisystemet.

 

Energisamverkan Blekinge drivs som ett projekt lett av Energikontor Sydost och det finansieras av Region Blekinges regionala utvecklingsfond och regionalfonden genom Tillväxtverket samt av länsstyrelsen Blekinge. Projektet medfinansieras av Region Blekinge, Karlskrona, Karlshamns, Olofströms och Ronneby kommuner, Karlskronahem, Ronnebyhus, Karlshamnsbostäder och Olofströmshus.