Energisamverkan Blekinge

en plattform för kompetensutveckling inom hållbara byggnader

 

Arbetar du på en av Blekinges kommuner eller kommunala bolag och vill verka för fler energismarta byggnader med hållbara material? Det är här vi samlas för att tillsammans utveckla Blekinges fastighetsbestånd.

 

På gång i nätverket!

 

Behov av kartläggning i Blekinge

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Blekinge län kommer att undersöka om det finns intresse för att liknande projekt med kartläggning av offentliga fastigheter i Blekinge. Syftet är i så fall att kommuner och region ska ta fram handlingsplaner för energieffektivisering i sina fastigheter. Det skulle innebär en besparing, minskad miljöpåverkan och leda till ökad sysselsättning! 

Genomförda aktiviteter + material

Spola inte bort värmen! Webbinarium om energirenovering och värmeåtervinning från avloppsvatten

19 november arrangerade vi ett webbinarium om energirenoveringen av kvarteret Alabastern i Växjö, där Stefan Olsson berättade om de tekniker som använts i renoveringen som bidrog till en halverad energiförbrukning för kvarterets hyreshus.


Webbinarium om att bygga i trä - från policy till praktik

19 oktober fick vi lyssna på Catharina Winberg, ordförande VKAB och Johan Carltad, Växjöbostäder, om kommunens träbyggnadsstrategi, drivkraft för att bygga mer i trä, samt om arbetet i praktiken.


Om vädrets påverkan på energianvändning

13/10 bjöd vi in SMHI till ett webbinarium för att lära oss mer om hur väder och klimatet påverkar vår energianvändning. 


Att ställa energikrav på LCC i upphandling

18/5 bjöd vi  in Daniel Svensson, vd på ESM (Energy Service Management) att prata om LCC och vad det innebär att ställa krav på LCC vid upphandling. 
Daniel tog bland annat upp:
 

 • Vilka modeller/beräkningsmodeller för LCC finns för energisystem i byggnader?
 • Vad ska man utgå ifrån vid upphandling?
 • Hur använder man LCC i upphandling i praktiken?
 • Roller - vad gör beställare respektive anbudsgivare
 • Möjligheter och hinder med LCC i upphandling
 • Utvärdera anbud med LCC - hur fungerar det?
 • Hur säkerställer man att energikraven uppfylls?
 • Goda exempel
 

Se daniels presentation.


Gröna lån - för gröna investeringsprojekt

29 april 2020 bjöd vi in Patrik Stenman från Kommuninvest att föreläsa om Gröna lån.

Se Patriks presentation


Vätgas & bränslecell - ett fossilfritt energisystem

21 april 2020 arrangerade vi ett webbinarium om vätgaslagring i byggnader.  Jan Thorsson, konsult och fd. vd på Vårgårda BostäderI Vårgårda i Västergötland, berättade om erfarenheterna från Vårgårdas installation av ett system där vätgas nyttjas för långtidslagring av energi, vilket gör sex byggnader med 172 lägenheter självförsörjande på fastighetsenergi.

Se Jan Thorssons presentation. Se Energikontorets presentationSe anteckningar från föreläsningen


Slösar vi bort 100 miljoner per år i Blekinges offentliga fastigheter?

Den 14 februari 2020 arrangerade Energisamverkan Blekinge en halvdag på temat värdeskapande fastighetsförvaltning. Daniel Svensson från Energy Service Management i Sv AB berättade om vilken potential det finns att spara energi både i kommunala och i regionens fastigheter. Det är vanligt att underhållet på fastigheter prioriteras ner när det är dålig ekonomi i kommuner eller regioner. Det i sin tur leder till att vi har ett eftersatt underhåll och gammal utrustning i många fastigheter.  

 

En snabb överslagsberäkning visar att Blekinges kommunala fastighetsförvaltningar och regionen slösar bort drygt 100 miljoner årligen på onödiga energifakturor på grund av eftersatt underhåll! När vi jämför med var de bästa kommunerna ligger på i Sverige har vi betydligt högre energiförbrukning.

 

I Skåne ett projekt genomförts där fyra kommuner har kartlagt sina fastigheter för att se vad som behöver göras, vilka kostnader det innebär och hur mycket energi som de kan spara. Länsstyrelsen i Skåne initierade projektet och kunde bekosta kartläggningen med stöd från EU:s Regionala utvecklingsfond och Region Skåne. Anders Edwall, teknisk chef i Osby kommun berättade om hur de inventerat sina fastigheter och det underhållsberg som de skjuter framför sig. Nu har deras kommunstyrelse tagit beslut om en handlingsplan för att energieffektivisera hela fastighetsbeståndet.  För att komma dit behövs en förankring och förståelse för att underhållet behöver vara behovsstyrt och inte budgetstyrt.

Se Daniel Svenssons presentation


Digitalisering och smarta byggnader

11 december 2019 arrangerade Energisamverkan Blekinge en träff om digitalisering tillsammans med digitaliseringsnätverket GodaTech (arbetsgrupp inom GodaHus) för att dela med sig av erfarenheter i ämnet. Under dagen hölls en workshop för att fånga upp intressanta fokusområden för digitalisering i Blekinge. 

Se presentationerna från dagen: GodaTech, Elvaco, GodaHus - DIACCESS och Myrspoven


Studiebesök i Örebro

Under två dagar i oktober 2019 var deltagarna i Energisamverkan Blekinge och medlemmarna i Goda hus på studiebesök i Örebro, där de träffade ett fastighetsnätsverk. 

Deltagarna fick även lyssna på det kommunala bostadsbolaget KUMBRO (Kumla och Örebro) som arbetar för att minska koldioxidutsläppen genom att utveckla nya samarbetsformer inom energi och teknik. De har även de globala målen som styrmedel, vilket innebär att vissa projekt genomförs även när affären som rent ekonomiskt inte är helt lönsam, men som resulterar i till exempel minskade utsläpp. Läs mer om studiebesöket

På Fastighetsnätverket i Örebros hemsida hittar du presentationerna från dagen.

Fallstudier

Arbete med att göra fallstudier kopplat till ny teknik eller metoder är under gång. Fallstudider kommer bland annat att utvärdera hur tekniken fungerar, miljöeffekter, kostnader, samhällsnyttor med mera. Fallstudierna kommer inledningsvis vara kopplade till hållbara materialval, energieffektivisering, digitalisering, vattenhushållning, egen energiproduktion och energilagring i byggnader.

 

De publiceras löpande när de blir klara. De som just nu är under produktion är:

 

 • Hållbart och cirkulärt byggande i Blekinge - en regional manual    

Sammanfattning

En arbetsgrupp inom projekt Energisamverkan Blekinge har tagit fram en manual för hållbart och cirkulärt byggande i Blekinge. Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt arbetsverktyg för projektledare. I samband med olika byggprojekt inriktade på nyproduktion eller ombyggnation/renovering ska manualen användas som ett underlag för att ta fram specifika kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i respektive byggprojekt. Med manualen vill vi som är offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara byggnader i länet. På det sättet kan vi bidra en kvalitetshöjning i större byggprojekt och en tydlighet gentemot våra leverantörer. Detta bidrar till en höjd kunskapsnivå både hos beställare och hos entreprenörer i länet.

 

Syftet med manualen

Manualen ska i första hand vara ett praktiskt verktyg som ger ett bra stöd för projektledare att genomföra projekt med hållbart byggande. Övergripande målsättningar med manualen:

 • att offentliga aktörer i Blekinge får gemensamma mål och inriktning på arbetet med hållbart byggande,
 • att minska klimat- och miljöpåverkan från byggnation
 • att få en bättre standard på byggnader och bra komfort inomhus,
 • att bygga upp kunskap och utbyte om hållbart byggande bland beställare, entreprenörer och leverantörer
 • att hitta kostnadseffektiva lösningar både när det gäller materialval och metoder
   

Manualen ska både fungera som stöd vid planering av ett projekt och kunna göras om till ett kvalitetsprogram för hållbarhet i projektet. Genom att använda manualen som en gemensam bas skapas en tydlighet om vad Blekinges offentliga aktörer menar med hållbart byggande emot entreprenörer och leverantörer. Manualen ska kunna användas som bas för att genomföra gemensamma utbildningar för entreprenörer i länet.

 

Inriktning på manualen

I manualen konkretiseras tankar kring hållbar byggnation med utgångspunkt i Boverkets definition av hållbart byggande. Inom Energisamverkan Blekinge har vi valt att utveckla detta vidare i åtta fokusområden:

 • Välja och ta tillvara på platsens förutsättningar 
 • Hållbar arkitektur och design på byggnadsnivå
 • Hälsosamma och hållbara materialval
 • God inomhusmiljö
 • Rätt resursanvändning
 • Trygga och säkra platser och lokaler
 • Berikande utemiljöer
 • Delaktighet, kulturell och social livskvalitet

 

För varje fokusområde finns det olika mål. Målen är generellt satta och konkretiseras ytterligare när ett kvalitetsprogram tas fram för ett projekt. För varje mål finns en struktur där vi har bedömt i vilka faser, av ett byggprojekt, som det är relevant att jobba med målen. De olika faserna är förstudie, detaljplan, projektering, byggnation, drift och rivning.
 

Detta ingår i manualen

 • En manual för hållbart byggande med faktabilagor
  (bilagor om miljöcertifieringar för byggnader, cirkulärt byggande, materialdatabaser)
 • En målöversikt för sortering och uppföljning av mål kopplade till olika faser
 • En verktygslåda (t.ex. mall för intressentanalys, mall för kunskapsbank, kommunikationsmaterial)

 

Manualen beräknas preliminärt att publiceras här på hemsidan under januari 2021.

 

Kontaktpersoner
Martina Adenholm, Ronneby kommun
Katrine Svensson, Energikontor Sydost


 • Koldioxidneutralt byggande

 • Energilagring i byggnader

 • Digitalisering

 

Kontakta Katrine Svensson för mer information.

Stöd och verktyg

Så här ställer du energikrav vid upphandling.

Kravspec vid upphanding

En kravspecifikation ska tydligt beskriva och sammanfatta de krav som beställaren har på en produkt eller en tjänst. Kravspecifikationen är också ett stöd vid upphandlingar, då den ”tvingar” beställaren att noga överväga sina behov. Belok har tagit fram flera olika kravspecifikationer. Kravspecifikationerna är utformade så att de kan bifogas till förfrågningsunderlaget eller finnas som bilaga till kontrakt och avtal.

Gå till BELOKs hemsida för kravspecar

Totalmetodiken

Totalmetodiken är en metod för att identifiera företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering i lokalbyggnader.  Gå till BELOKs hemsida för totalmetodiken.

LCC - livscykelkostnad

Livscykelkostnader tillämpas när man vill utvärdera investeringar över tid och för att jämföra olika alternativ. Det handlar till stor del om att välja inköp som ger mest värde baserat på en totalkostnad över tid.

I dag utgår organisationer alltför ofta från inköpspris vilket kan ge en missvisande bild av den faktiska kostnaden. Det är viktigt att se inköpspriset som ett av flera kostnadselement för inköp.  Gå till Upphandlingsmyndighetens hemsida om LCC.

 

Ställ krav för återbruk och cirkulärt byggande

Göteborgs stad har tagit fram rekommendationer för hur offentliga upphandlare kan ställa krav som gynnar återbruk och cirkulärt byggande. Gå till guiden Dags att bygga och riva cirkulärt!

Länkar till relevanta organisationer

 • BELOK är en organisation finansierad av Energimyndigheten och 21 av Sveriges största fastighetsägare, vars uppgift är att testa nya metoder och tekniker inom energieffektivisering och sprida kunskapen.
 • Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.
 • Bebo (Beställargrupp Bostäder) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata.
 • Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.
 • LÅGAN är en samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader både vid nyproduktion och vid renovering. Ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter. 
 • GodaHus  är en förening som arbetar med att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen. Det görs genom en satsning på forskning och utveckling enligt Triple Helixmodellen tillsammans med Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i Sydostregionen. 
 • Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) är ett uppdrag från Boverket som ska främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, genom att samla in, målgruppsanpassa och sprida information om hållbart byggande.
 • Fossilfritt Sveriges Färdplan för bygg- och anläggningsektorn.

Om Energisamverkan Blekinge

Energisamverkan Blekinge är en plattform för kompetensutveckling inom hållbara byggnader. Det handlar både om energismarta byggnader och byggnadens roll i energisystemet.

 

Energisamverkan Blekinge drivs som ett projekt lett av Energikontor Sydost och det finansieras av Region Blekinges regionala utvecklingsfond och regionalfonden genom Tillväxtverket samt av länsstyrelsen Blekinge. Projektet medfinansieras av Region Blekinge, Karlskrona, Karlshamns, Olofströms och Ronneby kommuner, Karlskronahem, Ronnebyhus, Karlshamnsbostäder och Olofströmshus, samt stöds av Netport Science Park och Blekinge Tekniska Högskola.