Upphandling av fordon

Transportsektor står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige. Till år 2020 ska våra utsläpp minskat med 20 % och andelen förnybar energi ökat till 20 % (i förhållande till 1995 år nivå). Det finns många utredningar, rapporter och projekt som pekar på relevansen i att genomföra hållbara upphandlingar - men vägen dit är inte enkel och spikrak. Energikontor Sydost erbjuder därför stöd i form av utbildningar, semiarier, verktyg, broschyrer mm för att stötta våra medlemmar i arbetet att uppnå hållbara upphandlingar.  Genom att ställa miljökrav kan offentliga organisationer vara drivande aktörer på väg mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion.

 

Maila eller ring oss så hjälper vi dig! Se kontaktperson längst ner på sidan

 

Kravställning och stöd

 

 

Några exempel på när du kan ställa olika krav på hur de kan utformas

1. Kvalificeringskrav 

 

Ska-krav på anbudsgivaren.

Inga krav på fordon, tjänst eller drivmedel här.. 

2. Tekniska specifikationskrav 

 

Ska-krav på de varor och tjänster som upphandlas.

Du kan antingen ange miljökraven som teknisk specifikation eller som ett tilldelningskriterium.
”Fordonen skall kunna
drivas med biogas”

3. Tilldelningskriterier 

 

Används vid utvärdering av anbud.

”Om anbudsgivarens har en
gaslastbil tilldelas 2 poäng.” 

4. Kontraktsvillkor 

 

Krav som ska uppfyllas under kontraktstiden.

”Transporttjänsten skall utföras med gasfordon”.

”När nya fordon införskaffas skall de vara gasfordon.”


 

Option
En möjlighet att förlänga eller ändra omfattningen av ett kontrakt. Ska anges i förfrågningsunderlaget och kontraktet.
”Anbudsgivaren skall lämna pris som gäller under förutsättning
att trafiken utförs med gasfordon.”
Bonus ”Utförs tjänsten med gasfordon erhålls en bonus på xx kr/timme/km.”

 


Utvärdera 

Räkna ut nyttan med att ställa miljökrav vid upphandling av fordon med hjälp av konkurrensverkets nyttokalkyl. 

Allmän information

PRIMES - IEE projekt

Upphandlingsstöd från Upphandlingsmyndigheten 

Däck

Elfordon och laddinfrastruktur
Hemsidor med allmän information
Godstransporter
KNEG Resultatrapport 2014
Underlag till Utredningen om FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) 2013-08- 28

Upphandlingsverktyg från Q3 Forum för hållbara transporter - funktionskravsystem.

 

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för godstransport

 

Information och tips från KRAV

 

Kollektivtrafik

Information och stöd från Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik - skriv upphandling i sök-rutan

 

Entreprenader

Trafikverket

 

Drivmedel

Transportörsnätverket med kunskap som drivkraft.
Drivmedel, Miljö och Trafiksäkerhet.

 

Biogas

Biogas Sydost

Biogas Öst

Biogas Östs handledande material som riktar sig till aktörer som vill främja biogas som fordonsbränsle genom offentlig upphandling av såväl egna fordon som transporter av upphandlade varor och tjänster. 

Examensarbete  Lunds Universitet November 2014 (Rasmus Andersson)

 

Filmer, länkar och relevanta projekt

 

Se filmen från Eu projektet Baltic GPP om hur mycket ni kan spara på hållbar upphandling! 

För att åstadkomma förändring och förbättring måste vi hjälpas åt genom att bland annat ställa hållbarhetskrav när fordon och transporttjänster ska handlas upp! Genom att arbeta metodiskt och strategiskt hinner ni med att skapa riktigt bra upphandlingsunderlag.

 

 

Information från Konkurrensverket

 

Pressrelease 2015-01-21

Konkurrensverket har uppdaterat de miljökrav för fordon och transporter som kan ställas vid offentlig upphandling. Kraven syftar till att minska utsläpp från avgasemissioner som bland annat kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx). Uppdateringen innebär bland annat att kravnivåerna har skärpts för att följa lagstiftningen för Euro-klasser. 

 

Mer stöd finns på www.kkv.se
Man kan maila: konkurrensverket@kkv.se
Telefon: 08-700 16 00

Hemsidor och statistik över miljöbilar

Projekt om upphandling

Att verka för hållbara upphandlingar är viktigt för alla offentliga organisationer. Genom EU-projektet PRIMES har Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg möjlighet att stötta företag och offentliga organisationer att göra bättre upphandlingar där det finns möjlighet att hitta energieffektivare lösningar.

GPP 2020 aims to mainstream low-carbon procurement across Europe. GPP 2020 will contribute to the EU’s target to reduce greenhouse gas emissions by 20 percent, increase the share of renewable energy by 20 percent and increase energy efficiency by 20 percent by 2020.

The Clean Fleets project assists public authorities and fleet operators with the implementation of the Clean Vehicles Directive and the procurement or leasing of clean and energy-efficient vehicles. 

PPT om fordonsupphandling

A handbook on environmental public procurement.  Handbook för att upphandla grönt (på engelska)
 

 

 

Hållbar upphandling i Sydost stöttas av 

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används.