Vinnova

 

Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar och har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan.

En del av programmen handlar om att finansiera forskning. I andra fall handlar det om att faktörer kan söka medel för egna utvecklingsprojekt. Några av programmen förutsätter att aktörer går samman för att gemensamt driva stora och långsiktiga projekt.

Programmen riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft, såsom kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet.

Energi, transporter och hållbar stadsutveckling finns med i flera av programmen. Ett program riktar sig speciellt till offentligt finansierad verksamhet; FRÖN.

 

FöR Ökad iNnovation i offentlig verksamhet - FRÖN

Har du en tidigare oprövad idé om en bärkraftig och nyskapande lösning för verksamheten kan du få medel för att planera hur idén kan utvecklas vidare. Har ni kommit lite längre kan ni söka medel för att utveckla en lösning. Slutligen finns också medel för genomförande av en färdigutvecklad idé.

FRÖN riktar sig till utförare av offentligt finansierade tjänster i offentlig eller privat regi. Exempel på sådana organisationer är: kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, kommunala och statliga bolag, kommunalförbund, regionförbund, privata organisationer som utför offentligt finansierade tjänster, intresse- och branschorganisationer för offentligt finansierad verksamhet etc.

Syftet med utlysningen FRÖN är att bidra till ökad samhällsnytta och hållbar tillväxt genom att stödja projekt för planering, utveckling och införande av nya lösningar för offentligt finansierad verksamhet.

 

Utlysningen är indelad i tre delar:

 • Planering
  En tidigare oprövad idé om en bärkraftig och nyskapande lösning för verksamheten, planera hur idén kan utvecklas vidare. 85% finansiering.
   
 • Utveckling
  Behovet av en bärkraftig och nyskapande lösning för verksamheten, utveckla en lösning eller bidra till att lösningar utvecklas. 50% finansiering.
   
 • Införande
  En färdigutvecklad bärkraftig och nyskapande lösning som ännu inte har använts, införa lösningen verksamheten. 30% finansiering.
   

 

Ansökningsdatum: några gånger per år

Läs mer på Vinnovas hemsida.