Horisont 2020 (Horizon 2020)

Horisont 2020 är EUs stora forskningsprogram som är världens största satsning på forskning och innovation och har totalt en budget på runt 80 miljarder euro. Programperioden lider mot sitt slut och som en sista satsning kom EU:s Gröna Giv som presenterades politiskt 2019. Den ska bidra till att EU blir koldioxidneutralt till år 2050. Nu är det dags att genomföra detta och EU-kommissionen har öppnat möjligheter för finansiering för att förverkliga de politiska målen! Europas Gröna Giv omfattar bland annat cirkulär ekonomi och resurseffektiva byggnader. Offentliga aktörer har en naturlig roll i många av utlysningarna. Särskilt kommuner är efterfrågade samarbetspartners i programmet då kommunerna står för en stor del av all samhällsservice och är intressanta i hela innovationskedjan, från att ta fram ny kunskap till att ta fram nya produkter och tjänster och få dem till användning samhället. EU:s Gröna Giv-utlysningar spänner brett från biologisk mångfald, via mobilitetsfrågor, energi och hälsa och engagemang från medborgarna. Minst tre EU-länder måsta vara representerade i ett projektkonsortium och är internationella samarbetsprojekt och ligger under Horisont 2020-programmet i den första utlysningen. Kommande utlysningar kommer ligga under Horisont Europa, ramprogrammet som fortsätter där Horisont2020 slutar. 

 

Prioriteringar inom energi

För klimat är det huvudsakligen tre arbetsprogram som är aktuella:

Secure, Clean and Efficient Energy

Smart, Green and Integrated Transport

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

 

Alla områden inom klimat täcks och projekten kan innebära forskning, demonstration eller stödåtgärder som nätverk och beteendepåverkan.

 

Finansiering och omfattning

Finansieringen beror på var det är för slags projektkategori respektive utlysning hör till: 100% finansiering för forskning och innovation (RIA) samt kommunikation och stödåtgärder (CSA), 100% för icke vinstdrivande verksamheter och 70% finansiering till vinstdrivande verksamheter för innovationsutlysningar (IA). Projekt inom kategorin RIA riktar sig främst till forskningsorienterade organisationer, vissa utlysningar tillhör mer än en kategori; följ länken och läs respektive utlysning för mer information.

100% i bidrag för koordineringsåtgärder (CSA) och forskning (RIA), 70% i bidrag för innovation och demonstration (IA) men icke vinstdrivande aktörer kan få 100%, 25% fast Over Head. Projekten varar i 2 – 6 år.

 

Partnerskap: Man måste vara partners från minst 3 länder.

 

Ansökningsdatum: Vid olika tillfällen om året för olika prioriteringar.

Utlysningarna hittar man via Participant Portal och Funding Opportunities.

 

Mer information på Vinnovas hemsida. Det finns en expert för varje arbetsprogram som man kan konsultera gratis.

 

Övrigt

Energimyndigheten kan ge bidrag för att skriva ansökningar till EU inom sina prioriterade områden. Läs mer om det på Energimyndighetens hemsida.

Tips för H 2020!

Skaffa en inloggning och börja processen med att registrera och verifiera din organisation om inte detta är gjort. Börja med att kolla ifall din kommun har ett PIC-nummer, det gör man här.

 

Energikontor Sydosts erfarenheter av Horisont 2020-programmet

Energikontor Sydost har medverkat i ett flertal ansökningar, både som partner och som koordinator. Vi har därför god insyn både i ansökningsprocessen, arbetet under projektens livstid samt avslutning. Vi har även personal som har erfarenhet som externa utvärderare i programmet. Vi deltar som partner i följande Horisont 2020-projekt:


Biofit - för en ökad andel förnybar energi inom industrin >

Biogas Action: för en ökad produktionav biogas i Europa >

Save@Work - Miljökloka kontor: Energisparkampanj för kontorsbyggnader >

SecureChain: Effektivisera och finansiellt stödja bioenergins värdekedja från skogen till värmeverken >

Vi deltar som sk third link parties i EU City Facility soms töttar kommuner att mobilisera kapital för omställningen för ett hållbart samhälle >


Energikontoren har ett särskilt uppdrag från Vinnova och Energimyndigheten att informera och stödja offentlig sektor när det gäller Horisont 2020.