Implementeringsnätverk för fossilbränslefria sydostkommuner

För ökad kunskap och kapacitet för fossilfria drivmedel

Syfte

En satsning som ska öka kunskapen om förnybara drivmedel i den offentliga sektorn i sydost. Under 2017 kommer Energikontor Sydost tillsammans med respektive läns Länsstyrelse bilda och driva tre nätverk i Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Mål

 • Begränsad klimatpåverkan
   

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

december 2016 till december 2017

Projektet innebär att Energikontor Sydost i samverkan med Länsstyrelsen ska planera och genomföra träffar i respektive län inom 10, i ansökan definierade, teman. Varje träff har ett liknande upplägg och kommer att bestå av ett gott exempel, en kunskapsöversikt samt framtidsutsikt. Syftet är att stärka samverkan och öka kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna på regional nivå.

Målet är att öka kunskap och kapacitet i kommuner och regionala aktörer om drivmedel hos kommuner och regionala aktörer i sydost så att denna faktor inte är begränsande för användning av fossilfria alternativ.

Målgrupp: Alla offentliga aktörer i Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Miljösamordnare, upphandlare/inköpare, teknisk personal med ansvar för fordons/logistik/transport.

 

Genomförande

Tre nätverk bildas, ett för varje län, med tjänstemän från kommunerna, regioner och landsting inklusive länstrafik. 70% av aktörerna ska delta i nätverket. Alla deltagande aktörer ska ha ökad kunskap om hur de med hjälp av hållbara drivmedel kan bidra till fossilfria transporter samt ett styrinstrument för att genomföra omställningen. Projektets första milstolpe är bildningen av själva nätverket. Nätverket drivs av Energikontor Sydost och respektive Länsstyrelse som ansvarar för att utskick och anmälningar i samband med nätverksmöten.

11 träffar med olika teman planeras under 2017 och vid varje träff presenterar en deltagare i nätverket eller annan expert (konsult) sina erfarenheter inom ett visst område. Deltagarna diskuterar sedan lösningar och möjligheter till samarbete. Hinder och svårigheter på olika nivåer analyseras och förslag till förändringar av policyer, mål och planer på regional nivå, tas fram. 

•    Alla träffar kommer ha liknande upplägg och innehålla (framförallt tema 1-9):
•    gott exempel
•    kunskapsöversikt över ämnet
•    framtidsutsikt
 

Tematräffar:

 • Tema 0: Information till politiker i befintligt forum (mellankommunal nämnd el dyl) för att förankra nätverkets arbete och ge signal till förvaltningar att prioritera detta.
 • Tema 1: Strategiskt arbete i kommunen.
 • Tema 2: Drivmedel, övergripande jämförelser med fokus på hållbar utveckling ur flera perspektiv.
 • Tema 3: Hållbara drivmedel för persontransporter
 • Tema 4: Hållbara drivmedel för lätta och tunga transporter
 • Tema 5: Hållbara drivmedel för arbetsmaskiner
 • Tema 6: Optimera fordonsflottan. Hur kan fordonsflottan sättas samman och optimeras för att skapa bästa förutsättningarna för en minskad klimatpåverkan? 
 • Tema 7: Optimera resandet. Användaren i fokus, tex sparsam körning, källsortering av resor, hur man kan påverka beteende och inställning till drivmedel och fordon. 
 • Tema 8: Upphandling och avrop. 
 • Tema 9: Policy för drivmedel och fordon samt andra lösningar på hinder som identifierades i träff 1 och 2. Hur går vi vidare?
 • Tema 10. Gemensam träff: Alla tre nätverken har en avslutande gemensam träff med fokus på länsöverskridande erfarenhetsutbyte där goda exempel presenteras. 
   

För dokumentaion från våra tematräffar hänvisar vi till vår sida om Fossilfria drivmedel

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Länsstyrelsen i Blekinge

Länsstyrelsen i Kronoberg

Länsstyrelsen i  Kalmar

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsydost.se

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073-415 45 42,
anna.mansson@energikontorsydost.se

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,
pierre.stahl@energikontorsydost.se

Bakgrund

Vår region har många små kommuner med begränsad kompetens men med stora ambitioner i energi- och klimatarbetet ofta med en SEAP kopplad till EU:s initiativ Covenant of Mayors (sustainable energy action plan) som också omfattar transporter. Detta arbete stöds på olika sätt av länsstyrelser, regioner och EK. EK och Länsstyrelsen i Kronoberg deltar i IEE-projektet Primes som handlar om att stödja offentliga aktörer i hållbar upphandling och det finns flera andra initiativ till exempel projektet Green Charge som har initierat satsningar på laddinfrastruktur. Primes slutar under hösten och en slutsats från projektet är att det behövs mer kunskap kring fordon och drivmedel i kommunerna.

Flera kommuner har genom initiativ från EK redan börjat samarbeta kring kommunal samordnad varudistribution. Detta arbete har även stötts av länsstyrelserna, regionerna, EM, EU och Tillväxtverket och visat sig vara ett effektivt sätt att få igång konkreta åtgärder. Vi vill nu arbeta på liknande sätt med kommunernas egna transporter men här krävs först en allmän kunskapshöjning på området, flera kommuner har uttryckt ett behov av detta. Detta nätverk kommer ha en kontinuerlig dialog med andra satsningar i regionen för att uppnå fossilbränslefria transporter i regionen.