Support

Stöd för kommuners klimatarbete

Syfte

SUPPORT stöttar kommuner att konkret genomföra och följa upp sina handlingsplaner för energieffektivisering i fastigheter.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

januari 2017 till juni 2021

Projektets hemsida

http://www.interregeurope.eu/support/

SUPPORT stöttar sydostlänet så att kommunala energi-och klimatplaner harmoniserar med den regionala strategin. Projektet ska även medverka till att energieffktiviseringsåtgärderna i dessa klimatplaner blir genomförda.  

 

Sedan antagandet av klimat- och energipaketet har EU varit stöd till lokala myndigheter i genomförandet av en hållbar energipolitik. Inom ramen för Borgmästaravtalet har mer än 10.600 kommuner utfärdat en handlingsplan för hållbar energi (SEAP) för att främja energieffektivitet. Ändå hindras ofta genomförandet av energieffektivitetsåtgärder på grund av bland annat bristande finansiering och brist på kompetens. 

 

 

SUPPORT syftar till att bättre samordna lokala, regionala, nationella och EU mål och styrdokument för effektivisering. SUPPORT bidrar till minskade luckor i genomförandet av kommunernas klimatplaner och bidra till en mer effektiv användning av tillgängliga finansieringsmöjligheter. Projektet förstärker regionernas samordnings-och stödroller, samt fokusera på att utveckla mer kostnadseffektiva åtgärder. 

För att uppnå dessa mål, samt bidra till att uppnå EUs mål om energieffektivitet och förnybara energikällor, arrangerar konsortiet i SUPPORT bland annat att olika interregionella utbildningstillfällen, workshops och andra event för att främja kunskapsutbyte mellan partners, samt mellan partners och intressenter. 

 

Kontaktperson

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735-448629,

tommy.lindstrom@energikontorsydost.se

I projektet deltar elva olika partners från nio olika länder i Europa, med ledning av Kroatien. 

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Resultat

Under projekttiden har cirka 20 regionala möten med cirka 360 deltagare framförallt från offentlig sektor på strategi och fastighetssidan och 5 internationella konferenser genomförts. Målgrupp och därmed inbjudna till aktiviteterna har varit offentlig sektor i Kalmar län. Konceptet har grundat sig i att projektpartnerna identifierat goda exempel i sin region som sedan legat till grund för de internationella  erfarenhetsutbytena. Vid de internationella konferenserna har olika experter inbjudits för att tala, både runt regionala och lokala strategier såväl som finansiella instrument.

 

De identifierade åtgärderna är ett samverkan fastigheter, modell för energidatainsamling, energikrav vid upphandling. Under projektets gång har samverkansträffar fastigheter genomförts och pågår fortsättningsvis,  kunskapen om finansieringsmöjligheter för energieffektiviseringsåtgärder har ökat, samt ett Sankey-diagram för energiflödena i Kalmar län upprättats.

 

SUPPORT Nyhetsbrev nr 1 

SUPPORT Nyhetsbrev nr 2

SUPPORT Nyhetsbrev nr 3

SUPPORT Nyhetsbrev nr 4

SUPPORT Nyhetsbrev nr 5

 

De samlade resultaten från projektet SUPPORT presenterades på en online-konferens i feburari 2021, vilken följdes av mer än 100 deltagare. Hela konferensen finns att se i efterhand här.

Samverkansmöte och workshop Värdeskapande Fastighetsförvaltning 2021-02-11
Se sammanställda idéer. 

Samverkansmöte och workshop Värdeskapande Fastighetsförvaltning 2021-04-27
Se PPt från mötet

Samverkansmöte och workshop Värdeskapande Fastighetsförvaltning 2021-06-02
Se PPT från mötet här

 

Besök SUPPORTs Facebooksida  

Följ SUPPORT på Twitter