Energi i industrin i Kronobergs län

Nätverk av företag för energieffektivisering

Syfte

Minskade CO2-utsläpp och kostnader när företagen själva kontrollerar och reducerar sin energianvändning

Projektperiod

november 2011 till mars 2013

Energi i industrin i Kronobergs län var ett nätverkande projekt för energieffektivisering. Målet var att företagen själva skulle kontrollera och reducera sin energianvändning så att deras CO2-utsläpp och kostnader minskar.

Målgruppen var mindre och medelstora tillverkande företag samt företag inom turismnäring i Kronobergs län. Tre-fyra nätverk bildades kommunvis, ortsvis eller per industriområde med 5-10 företag i varje nätverk, varav ett specifikt för turism.

Mål

Deltagande företag kan själva kontrollera och reducera sin energianvändning. Därmed sänks företagens kostnader och CO2-utsläppen minskar, vilket bidrar till att nå regionala, nationella och EU-mål. Projektdeltagarna har ökad kompetens i energifrågor, höjd beställarkompetens med avseende på energiaspekter och bestående lokala nätverk.

Övergripande för nätverken kan en energieffektivisering på 20 % nås och andelen olja som baslast i stort försvinna.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Med finansiering från

Bakgrund

Energieffektivisering steg för steg
Företagen jobbade i grupper i en gemensam process, där de fick stöd och verktyg att hitta och genomföra energieffektiviseringsåtgärder, samtidigt som var och en arbetade med sin egen energianvändning.

Steg 1 – initiering och förankring i varje deltagande företags ledningsgrupp
Steg 2 – utbildning, kartläggning och analys i nätverksgruppen och i respektive företag
Steg 3 – handlingsplan och aktiviteter i respektive företag
Steg 4 – erfarenhetsutbyte mellan företagen i gruppen via träffar hos företagen

Projektet drevs med projektmöten hos företagen med gemensamma mål och projektplan, minst en deltagare per företag vid varje möte. Gruppen utvecklades genom utbildning i energieffektiviseringsanalys och beställarkompetens i energifrågor. Samarbete över företagsgränserna gav insikt om varandras verksamhet samt lärdom av andras erfarenheter och lösningar.

Förväntade resultat: En plan för minskad energiförbrukning har tagits fram i alla företag med specificerade och tidssatta aktiviteter. Energiförbrukningen är dokumenterad före och följs upp efter åtgärder. Energibesparingspotentialen i de olika åtgärderna redovisas även om de inte kan slutföras inom projekttiden.