Energistegen för skolan

Fortbildning om energi och miljö med teori, praktik och studiebesök

Syfte

Öka elevers och lärares kunskaper om sambandet mellan energi och miljö och därmed initiera energibesparingar

Projektperiod

till

 

Energistegen

För att möta skolans behov av fortbildning inom energi och miljöområdet satte Energikontor Sydost ihop en fördjupningsutbildning där teori varvas med praktik och studiebesök.

Energistegen för skolan syftade till att öka elevers och lärares kunskaper om sambandet mellan energi och miljö och därmed initiera energibesparingar. Projektet var upplagt i flera steg där steg 1 var en förutsättning för de andra stegen, som däremot kunde plockas ut oberoende av varandra. Fokus kunde vara på en utvald skola. Till gruppen ”övrig skolpersonal” kunde även övriga skolor i kommunen bjudas in. Steg 1 skulle föregås av en träff med skolledning och helst även skolpolitiker för att förankra arbetet.

Steg 1– för lärare och övrig skolpersonal
Endagsseminarium i grundläggande energi och miljöfrågor för all skolpersonal. Dagen börjar gemensam för alla yrkesgrupper, under dagen delas sedan lärarna upp i en grupp och övrig personal i en annan grupp. Syftet var att de olika yrkesgrupperna ska kunna använda sina fördjupade kunskaper i sin ordinarie yrkesroll, lärarna i undervisningen och övrig personal i den vardagliga driften.

Steg 2 – för lärare
Besök på dåvarande XL-lab i Kalmar under två kvällar, där lärarna fick ytterligare kunskaper inom energiområdet men också utföra lättare energilaborationer som var enkla att överföra till ”klassrumsmiljö”.

Steg 3 – för speciellt intresserade lärare
Speciellt intresserade lärare erbjöds en fempoängskurs inom energiområdet som hölls på XL-lab i Kalmar kvällstid under ett läsår. Kursdeltagarna träffades kontinuerligt för att gå igenom fakta och utföra energilaborationer. De fick med sig uppgifter ”hem” till sin klass för att redovisa resultat vid nästa träff.

Steg 4 – för elever på låg och mellanstadiet
Halvdagsbesök på XL-lab i Kalmar för elever på låg och mellanstadiet

Steg 5 – Klimatambassadörsutbildning, högstadiet
Intresserade elever, miljöombud, på högstadiet erbjöds att gå en klimatambassadörsutbildning där de under utbildningen fick inspiration att påverka sina kamrater vad gäller energianvändning. Detta föregicks av en infoträff med skolledning. Under utbildningen fick deltagarna en modell för att kunna genomföra ett tvåtimmars klimatmöte i sin klass. De fick själva uppleva modellen som deltagare. Under kursen gavs också faktafördjupningar inom både energisparande och klimatområdet med hjälp av externa föreläsare från energibranschen, miljöorganisationer och SMHI. Kursdeltagarna får också göra egna klimatlöften. Målet var att minska den fossila energianvändningen. Projektet Klimatambassadörsutbildning tog sedan vid i Växjö kommun.

Steg 6 - Energidagar - vidareutbildning lärare
Intresserade lärare bjöds in till fortbildningsdagar, ”Energidagar”, där lärarna under två dagar fick information om: - energisituationen i Sverige och världen - olika energislag och dess miljökonsekvenser, - hur den nordiska elmarknaden fungerar. Dessa informationspass blandades med studiebesök på några av länets företag med anknytning till energi. Tänkta företag var OKG AB, SKB AB, Södra Cell AB och Vindkompaniet m.fl. Vidare besök gjordes vid olika biobränsleanläggningar lokalt.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​