Baltic Integrid

Utökad vindkraft i Östersjön

Syfte

Huvudsyftet med projektet är att utveckla ett koncept för ett elnät i Östersjön integrerat med planerade havsbaserade vindparker. Detta elnät kommer att öka möjligheten att överföra elenergi mellan elmarknader runt Östersjön och underlätta etableringen av planerade vindkraftparker.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

mars 2016 till februari 2019

Projektets hemsida

http://www.baltic-integrid.eu/

Projektet syftar till att bidra till en ökad användning av förnybar energi. Detta kommer att ske genom att underlätta för anslutning av planerade havsbaserade vindkraftsparker och en ökad överföring av el mellan länder för att hantera variabel produktion bättre.

Målet ska uppnås genom ett antal aktiviteter såsom; etablering av sex expertarbetsgrupper inom olika tematiska områden, framtagning av ett koncept för ett optimalt elnät i Östersjön, samt ett par fördjupade analyser av utvalda delar av elnätet.
Alla aktiviteter kommer att ske i samarbete med nyckelintressenter inklusive; systemansvariga, investerare, sjöfartsverket, akademiska institutioner etc.Ett av det viktigaste resultatet från projektet kommer att vara rekommendationer till framtida utvecklingsplaner för elnät och fysisk maritim planering.

Projektet leds av tyska energikonsultfirman IKEM i Berlin.

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsydost.se

Projektkonsortiet omfattar 14 olika partners från 8 länder runt Östersjön. 

Bakgrund

Projektet är en del i att nå EU-mål för Europa 2030

40 % lägre växthusgasutsläpp än 1990

27 % förnybar energi

27 % bättre energieffektivitet 

Det finns stor potetial och förutsättningar för att kunna bygga fler vindkraftverk i Östersjön eftersom vattnet är relativt grunt, vågorna inte är så höga och att det är mindre uttalat tidvatten. 

Resultat

26–27 februari 2019 vad det slutkonferens i Baltic InteGrid-projektet i Berlin. 100 personer från alla länder runt Östersjön samlades för att ta del av projektets resultat.

I slutet av 2018 fanns 2,2 GW havsbaserad vindkraft i drifttagen i Östersjön. Baserat på scenarier från Baltic InteGrid-projektet beräknas installerad effekt med vindkraft i Östersjön vara 9,5 GW år 2030 och upp till 35 GW år 2050. I områden där det planeras mycket havsbaserad vindkraft bör det vara fördelaktigt att integrera elnät mellan vindkraftparker och anslutningspunkt på land med överföringskablar mellan länder. I ett maskat (meshed) elnät kan en vindpark leverera el till olika länder beroende på behov. Havsbaserad vindkraft och elnät är infrastrukturer som kräver mycket stora investeringar och det är nödvändigt att utreda vad som är samhällsekonomiskt bäst för att ta vara på resurser och för att få ett konkurrenskraftigt elpris.

Havsbaserad vindkraft kommer att vara en hörnpelare i ett framtida fossilfritt energisystem.

Baltic InteGrid visar på potentialen och ger rekommendation kring vad som måste göras för att nå EU:s mål för förnybar energi och kunna bygga ut vindkraft och tillhörande elnät i Östersjön.

 

Samtliga rapporter från projektet kan laddas ner här: http://www.baltic-integrid.eu/index.php/download.htmlDen sammanfattande rapporten som Energikontoret har ansvarat för hittar du här.

 

Tack till Lead partner, IKEM från Berlin, och övriga projektpartners som bidragit till projektets resultat.