Biogas Action

För ökad produktion av biogas i Europa

Syfte

Biogas Action syftar till att främja produktionen av biogas i hela EU, genom utbyte av goda exempel, nya affärsmodeller och ökade investeringar i biogasproduktion.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

januari 2016 till december 2018

Projektets hemsida

http://biogasaction.eu/

Projektets syfte är att agera som katalysator för en snabb utveckling av den europeiska biogas- och biometanmarknaden. Genom att undanröja de s.k. icke tekniska hindren, öka produktionen av biogas från gödsel och annat avfall kommer projektet att bidra till att de klimatmål som är satta inom EU per 2020 uppnås. Biogas Action-projektet bygger på ett djupt samarbete på såväl europeisk, nationell som regional nivå inom EU.

 

Vilka åtgärder kommer att vidtas och för vilka mål?

Projektet kommer att identifiera och sprida välbeprövade stödåtgärder och strategier i syfte att realisera den potential som finns för biogas- och biometanproduktionen i Europa. Partners i Biogas Action-projektet kommer även att utarbeta en strategi för ökad biogasproduktion i Europa. De kommer också att ta fram olika verktyg för nyttjande av biogaspotentialen i Europa, baserade på beprövade stödsystem. För att uppnå detta mål kommer man göra en inventering av befintliga stödsystem för att sedan sammanfatta den i en interaktiv databas.

Projektet kommer också att ta fram och implementera en strategi för biogas/biometan för varje land eller målområde. Strategierna kommer att bestå av en rad specifika aktiviteter och åtgärder med fokus på att undanröja de s.k. icke-tekniska hindren för att en ökning av produktionen och användningen av biogas/biometan från samrötning av gödsel och organiskt avfall ska kunna ske.

Åtgärderna består av att skapa eller förbättra nationella och regionala förutsättningar för produktion av biogas; t.ex. förbättring av dialog och samverkan mellan intressenter, beslutsfattare, finansinstitut, energiföretag och andra viktiga biogasaktörer, samt uppbyggnad av ett tvärsektoriellt biogasnätverk som syftar till samarbete och informationsutbyte; optimering av affärsmodeller och projektfinansiering; ökning av investeringar i biogas- och biometanproduktionen i EU; optimering av produktionen och användningen av biogas inklusive nya distributionssystem samt utnyttjande av biogaspotentialen genom projektgenerering och konkreta stöd till jordbrukare och entreprenörer. Projektet har som mål att få igång 50 hållbara och högkvalitativa biogasprojekt i de medverkande regionerna.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom och utanför målområdena samt under och efter projekttiden är ett annat viktigt mål. Projektet kommer att bygga upp en plattform för kunskapsutbyte så att åtgärderna kan spridas på EU-nivå, även efter projektets livstid.

 

Vad kan man uppnå med projektet?

Genom de olika åtgärderna som ingår i projektet kan Biogas Action bidra till att öka andelen hållbar bioenergi i den slutliga energikonsumtionen samt att minska kostnaderna relaterade till biogasproduktion. Projektet kan även aktivt bidra till att vi får bättre politiska och ekonomiska förutsättningar samt att marknadsstöd införs på nationell och regional nivå.

Kontaktperson

Hannele Johansson,
Projektledare


Tel. 0734-19 91 81 ,

hannele.johansson@energikontorsydost.se

Biogas Action är finansierat av EU genom Horisont 2020-programmet under avtal nummer 691755.

Bakgrund

Biogas Action bidrar till möjligheten att fortsätta verka för att uppnå uppsatta mål och åtgärder i den regionala biogasstrategin.

Övrigt

Projektet drivs av 13 partners från tio olika länder i Europa, med ledning av EC Network Danmark. 

Energikontor Sydost

Cornelissen Consulting Services – CCS 

Rhônalpénergie-Environnement – RAEE 

Danish Technology Centre for Biogas – DFFB

European Biogas Association – EBA

EC Network – ECNet

AILE

Severn Wye Energy Agency – SWEA

Energy Institute Hrvoje Pozar – EIHP

Czech Biogas Association

Ekodoma

Fedarene

The International Biogas and Bioenergy Centre of Competence – IBBK


Är man intresserad av jordbruk är man intresserad av miljö
- Florian Lafoux om sin praktik på More Biogas

Florian Lafoux, 22-årig teknisk agronomstudent har nyss avslutat sin nio veckor långa praktik på More Biogas i Kalmar som förmedlades av Energikontor Sydost.

Florian visste redan vid 15-årsåldern att han ville arbeta med biogas efter att ha följt ett lokalt projekt i hemkommunen Ciron i centrala Frankrike. Då handlade det om 20 lantbrukare som ville starta biogasproduktion, ett projekt som fortfarande är aktuellt.

På More var frågeställning till en början kondensvattnet och hur man minskar den i produktionen. Under tiden visade sig emellertid att luktproblematiken var mer akut och prioritet i arbetet kom i stället att handla om biofilter och hur man optimerar och stabiliserar PH-värdet i det. Det visade sig vara ett bra val och resultaten lät sig inte vänta. Eftersom lukt i samband med biogasproduktion är ett universellt problem innebar det en vinna-vinn situation för båda parter. På frågan om det finns skillnader mellan Frankrike och Sverige när det gäller biogasproduktion svarade Florian att produktionen är identiskt men vad man använder biogasen till skiljer sig åt.
Efter avslutade studier vill Florian fortsätta att arbeta med biogas, gärna utomlands även om miljöintresset har blivit större under tiden för, som Florian säger: ”Är man intresserad av jordbruk är man intresserad av miljö”.