Regionala noder för energikartläggningsstöd

Vi hjälper ditt företag på traven med energieffektivisering!

Syfte

Vi erbjuder stöd till små och medelstora företag att genomföra energieffektiviserande åtgärder.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juni 2015 till december 2020

Projektets hemsida

http://www.energikontorsydost.se/noder-och-natverk

Att effektivisera sitt företags energianvändning leder till både mindre klimatpåverkan och större konkurrenskraft på marknaden. Energikontor Sydost erbjuder små och medelstora företag stöd i sitt energieffektiviseringsarbete. Vi startar med att göra ett besök på företaget för att se över energianvändningen och föreslår åtgärder för att minska energianvändningen. Genom att bjuda in företag att delta på seminarieträffar, eller på annat sätt tillgodogöra sig information, kan vi hjälpa företagen att genomföra åtgärder och införa ett systematiskt och strukturerat energiarbete. Vi arrangerar informationsaktiviteter i samverkan med våra regionala energi-och klimatrådgivare. Regionala noder för energikartläggningsstöd etableras över hela Sverige och drivs av de 15 regionala energikontoren. 

Målgrupp
Vi kan stötta små och medelstora företag med en energianvändning på över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning, kan få stöd även om de har lägre energianvändning.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,

kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Bakgrund

Effektiv energianvändning är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle. För att effektivisera energianvändningen behövs information, kunskap och utveckling av nya tekniska lösningar och produkter. Potential för energieffektivisering finns inom alla branscher, men trots god ekonomisk lönsamhet genomförs inte en del av möjliga energibesparande åtgärder. Det kallas för energieffektiviseringsgapet. En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används i ett företag, hur energin fördelas i verksamheten, kostnaderna för denna samt förslag på energieffektiviseringsåtgärder. Små och medelstora företag kommer, via det så kallade energikartläggningsstödet, erbjudas stöd för att genomföra en energikartläggning. 

Projektet är indelat i två faser. Fas 1 mellan 2015 - 2017 där arbetet inleds med olika informationsinsatser riktade till målgruppen och och Fas 2 mellan 2018 - 2020 där arbetet intensifieras.