Samordning för starkare regionala energikontor

Kunskapsutbyte i nätverk

Syfte

Samordning och erfarenhetsutbyte mellan de regionala energikontoren i syfte att stärka de regionala energikontoren i sin roll som strategisk samverkanspartner på lokal och regional nivå.

Mål

Miljömål:

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

God bebyggd miljö

 

Agenda 2030:

4 God utbildning för alla

7 Hållbar energi för alla

11 Hållbara städer och samhällen

12 Hållbar konsumtion och produktion

13 Bekämpa klimatförändringarna

15 Ekosystem och biologisk mångfald

Projektperiod

februari 2019 till december 2020

Samordningsprojekt för Energikontoren Sverige:


Projektet ska utifrån fyra tematiska områden skapa en gemensam och koordinerad kunskapsbas. Detta ska leda till att energikontoren bättre kan stötta sina målgrupper att uppfylla energi-och klimatmålenen samt etablera nya och fördjupade kontakter med strategiska samverkanspartners på lokal och regional nivå. ​

 

De tematiska områdena är ; hållbart byggande och renovering, cirkulär och biobaserad ekonomi, fossilfria transporter samt EU och Agenda 2030.

 

Det nya inslaget, mentorskap mellan energikontor, ska möjliggöra ​djupare kunskapsutbyte och bredare nationell och regional samordning. ​

Tema: Hållbart byggande och renovering syftar till att bidra till implementering av de nya byggreglerna från EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)/BBR (Boverkets Byggregler) regionalt genom Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB). Ansvarig: Stefan Olsson

 

Tema: Cirkulär och biobaserad ekonomi syftar till att stötta de regionala energikontoren att utgöra navet för regionala hubbar kring cirkulär och biobaserad ekonomi och genom hubbarna sprids information, kunskap och goda exempel till näringsliv och offentlig sektor inom respektive region. Ansvarig: Göran Gustavsson och Pierre Ståhl

 

Tema: EU och Agenda 2030 syftar till att fler Energikontor ansöker om EU-finansiering för utvecklingsprojekt med förankring i EU-politiken, EU-målen och de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Ansvarig: Lena Eckerberg och Kerstin Eriksson

 

Tema: Fossilfria transporter syftar till att fler regionala energikontor har transportrelaterade projekt/uppdrag, regionalt och nationellt inom, och mellan områdena: transporteffektivt samhälle, energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster samt högre andel förnybara drivmedel. Dessutom för att främja fler samverkansytor regionalt och nationellt. Ansvarig: Energikontoret Norra Småland.

Kontaktperson

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,
goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Stefan Olsson,
Projektledare


Tel. 0709-89 01 81 ,
stefan.olsson@energikontorsydost.se

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,
pierre.stahl@energikontorsydost.se