Samhällsbetalda resor med cykeltaxi

Utreder potentialen i att ersätta samhällsbetalda omsorgs- och sjukvårsresor med cykeltaxi

Syfte

I Växjö kommun utförde Region Kronoberg drygt 4000 omsorgs- och sjukvårsresor under 5 kilometer bara under en månad (2021). Majoriteten av dessa utfördes med taxibil i stadens centrala delar. Detta projekt kommer ta fram en nyskapande lösning där regioner i framtiden kommer kunna erbjuda sina resenärer en fossilfri resa med utökad service. En dörr-till-dörrtransport där resenären samtidigt får vara ute i friska luften.

Mål

Nationella miljömål:

  • fossiloberoende fordonsflotta 2030
  • begränsad klimatpåverkan
  • god bebyggd miljö
  • frisk luft.


Globala mål:

3. Hälsa och välbefinnande

7. Hållbar energi för alla

11. Hållbara städer och samhällen

13. Bekämpa klimatförändringar

Projektperiod

november 2021 till april 2022

Projektet ska utreda potentialen för vilka och hur många resor som kan och bör ersättas med cykeltaxi, samt vilka typer av fordon som är mest lämpliga att använda för ändamålet. Detta ska utgöra underlag för en möjlig pilotfas med skarp drift i någon eller några av de regioner som deltar. Regioner och kommuner i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län kommer bjudas in att delta i projektet och dess slutresultat. Rekommendationer kommer tas fram i samverkan med deltagarna. Den primära målgruppen består av behovsägarna. Under en workshop kommer input från sagda behovsägare, tillsammans med projektets utredningar, att generera en slutprodukt.

Kontaktperson

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073 508 85 29,

anna.mansson@energikontorsydost.se