EU:s miljöprogram Life+
 

LIFE+-programmet är EU:s stora miljöprogram som finansierar projekt som bidrar till utvecklingen och genomförandet av politik och lagstiftning på miljöområdet. Det underlättar också integrationen av miljöaspekter i andra politikområden och bidrar allmänt till en hållbar utveckling.

 

Prioriteringar
LIFE-programmet är uppdelat i två delar, en för miljö och en för klimat, som vardera har tre prioriterade områden, varav utsläppsbegränsningar är en.

 

Typ av projekt
Projekten är av karaktären prototyp, demonstration eller information. 

För perioden 2014-2020 lanseras även en ny typ av projekt som kallas integrerade projekt. De ska vara storskaliga och utgå ifrån en regional eller nationell plan eller strategi, till exempel en regional handlingsplan för klimatanpassning eller begränsad klimatpåverkan. IP är i två steg.

 

Finansiering och omfattning
Bidraget är max 60%, 2-8 miljoner euro i budget och projekttiden 2 - 6 år. 

 

Partnerskap
I Life behöver man inte utländska partners men man kan ha det, det finns heller inga krav på antal partners.

 

Ansökningsdatum
En gång per år, olika för olika typer av projekt.

 

Mer information
Mer om Life på svenska kan finns på Naturvårdsverkets hemsida för Life+

Naturvårdsverket kan också hjälpa till att bedöma om din idé kan få stöd genom LIFE. 

 

Mer information finns också på Life´s hemsida.

 

Life+ projekt
Energikontor Sydost driver Life+projektet Småskalig kraftvärme tillsammans med lokala aktörer. Tre olika typer av småskaliga biobränslebaserade kraftvärmeanläggningar ska testas av företag i regionen som använder olika typer av teknik i olika skalor. Målet är att bana väg för en bredare tillämpning av småskalig kraftvärmeteknik.