Offentlig sektor offentlig-sektor Offentlig sektor Offentlig sektor

Offentlig sektor

Vårt arbete utför vi på uppdrag av våra ägare; kommuner, landsting och regionförbund/regioner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län som är medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost. Vår organisation kompletterar ägarnas interna kompetens med experter inom energieffektivisering, hållbara transporter och förnybar energi.

Så här jobbar vi med offentlig sektor

Vi arbetar på flera plan, med strategiska övergripande frågor och mål, där vi är en drivande kraft i regionen. Vi är även verksamma på en mer handgriplig nivå, som till via exempel utbildningar och samordning av kommunernas energi- och klimatrådgivare.

Vi utför också kontinuerligt remissarbeten, deltar i samtliga tre klimatsamverkansgrupper i sydostlänen och utvecklar projekt som ska bidra till att regionen når sina klimatmål. 

 

Vi arbetar med att 

 • öka kunskap hos skolledare och rektorer om systematiskt arbete för hållbart lärande.
 • utbilda och stötta pedagoger med verktyg och arbetsmetoder.
 • skapa möjligheter för samverkan med näringslivet, regional och nationellt.
 • vara drivande, samordnande, stöd eller remissinstans vid framtagande av strategier, handlingsplaner, mål, policyer, visioner etc.
 • utveckla och/eller sprida arbetsmetoder, verktyg och visa på goda exempel.
 • driva nätverk, verka för erfarenhetsutbyte, driva arbetsgrupper, utbilda och informera. 
 • stödja och sprida klimatkommunikation till regionen.
 • delta i klimatkommissioner, klimatsamverkan eller liknande.
 

Därför jobbar vi med offentlig sektor 

Vi är våra ägares resurs för energi och klimatfrågor. Vår organisation kompletterar våra ägares interna kompetens med experter inom energianvändning, energieffektivisering och förnybar energi. Energikontor Sydost jobbar med offentlig sektor för att stärka kontakterna mellan universitet, näringsliv och kommun inom frågor som rör förnybar energi och energieffektivisering. 

 

  Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

  VISA ALLA