Regionalfonden Småland och öarna

 

Sammanfattning

Regionalfonden finansierar regional utveckling; projekt som utvecklar regionens konkurrenskraft. Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna och administreras av Tillväxtverket i Jönköping.

 

Programmet

Huvuddelen av pengarna inom programmet Småland och Öarna ska användas till satsningar för att utveckla näringslivet i regionen. Programmet är inriktat mot fyra tematiska mål:

 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  38 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Eftersom näringslivsutveckling är huvudfokus för programmet ligger en stor del av budgeten här.

 

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  33 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. För att förnya näringslivet i regionen och skapa konkurrenskraft för företagen behöver samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor öka ytterligare.

 

 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Fokus ligger på transporter, men programmet ska även stödja utveckling och förbättring av användningen av förnybar energi.

 

 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
  10 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Det handlar främst om utbyggnad av bredband med hög hastighet i de områden av regionen där det inte är kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera.

 

Prioritering inom Energi

 

Strategiskt viktiga insatser för att främja utveckling av koldioxidsnåla och energieffektiva infrastrukturer för transporter

 • Insatser för att stimulera energieffektiva och koldioxidsnåla transportsystem för gods . För att nå resultat behövs dock insatser inom flera områden samtidigt. Effektivare och koldioxidsnåla transporter och smarta godsflöden behöver kompletteras med ökad kunskap om sparsam körning och lägre hastigheter mm.
 • Strategiskt viktiga insatser för ökad användning av förnybara bränslen är också en prioritering i programmet. Här kan det t ex handla om initiativ för att möjliggöra tankställen för förnybara fordonsbränslen, liksom förstudier och pilotstudier av strategisk betydelse.
 • Klimatsmarta transporter kan också handla om systeminsatser som underlättar effektiva transporter och samtidigt minskar koldioxidutsläpp och miljöpåverkan.
 • Ökat hållbart resande med kollektivtrafik genom beteendeförändringar och attitydpåverkan. Här behövs insatser för att bryta invanda mönster och beteenden samt påvisa samhälleliga vinster som en följd av förändringen.
 

Spets- och demoprojekt inom transportsektorn, inklusive planering, upphandling och investeringar 

 • För att vidareutveckla ny teknik och sprida ny kunskapen om förnybara drivmedel och energieffektiva lösningar inom transportsektorn behövs bättre tillgång till test och demonstrationsmöjligheter i samverkan mellan offentlig sektor, näringslivet samt universitet och högskolor.

 

Målgrupp för insatserna är offentlig sektor, privatpersoner, företag, organisationer och universitet och högskolor. Stödmottagare är huvudsakligen offentlig sektor.

 

Mer information

Program för Småland och öarna

Tillväxtverkets hemsida