KNUT-projektet

Klimat och energi för unga

Syfte

KNUT står för Kunskap-Naturvetenskap-Utomhuspedagogik-Teknik och är ett samverkansprojekt mellan sju län i Sverige med målsättningen att utveckla undervisning och entreprenörskap om klimat och energifrågor i grund- och gymnasieskolan. Vidare så avser projektet att bidra till en ökad kompetensförsörjning inom områdena naturvetenskap och teknik.

Projektperiod

januari 2013 till december 2014

Projektets hemsida

http://www.knutprojektet.se/

KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som stödjer skolor och förskolor i arbetet med lärande för hållbar utveckling. Syftet med projektet är att bidra till en hållbar samhällsomställning samt stärka Sveriges roll som en ledande kunskapsnation inom området.. 

Projektet omfattar nio län där de regionala aktörerna som driver projektet har lång erfarenhet av arbete med skolutveckling med fokus på ett entreprenöriellt lärande för hållbar utveckling. Skolutvecklingen sker i bred samverkan med andra aktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå.

Att stimulera samverkan mellan skolor och näringsliv är också ett viktigt projektmål. Både enskilda företag som branschorganisationer bidrar här med kompetens och resurser för att öka barns och ungdomars intresse för yrken inom energi- och teknikområdet. Här ska visas på hur de stora utmaningarna omsätts till möjligheter för framtiden.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Projektet finansieras dels med medel från Energimyndigheten och dels från regionala aktörer såsom länsstyrelser, regionförbund, företag, enskilda kommuner och föreningar. En nationell styrgrupp finns som stöd med representanter från Skolverket, Energimyndigheten, SKL, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och regionerna.

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Resultat

Projektet har under åren 2009-2014 nått cirka 16 000 pedagoger i ett 60-tal kommuner med framförallt olika insatser för kompetensutveckling. Dessa pedagoger beräknas i sin yrkesutövning ha nått drygt 480 000 barn och unga från förskola till gymnasium. De flesta aktiviteterna har genomförts i nära samverkan med intresseorganisationer, regionala organisationer, kommuner och företag.

Sedan 2010 har KNUT- projektets insatser följts av en forskargrupp som koordinerats av Anders Jidesjö vid Linköpings Universitet. I oktober 2013 lade forskargruppen fram sin rapport under rubriken ”Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga: Framgångsrik skolutveckling för lärares arbete med och elevers lärande i energi, resurs, klimat och hållbarhet”.