Aktuella utlysningar

Här samlar vi ett axplock av de utlysningar som vi bedömer som mest aktuella för våra medlemmar. För en överblick av finansieringsmöjligheter, se lathunden under projektfinansiering.

(Med reservation för fel och förändringar. Undersök alltid respektive utlysning på finansiärens egna hemsida.)

 

EU

EUCF (European City Facility

Möjligheter för svenska kommuner! Svenska kommuner kan söka och få en klumpsumma på 60 000 Euro för arbetet med att utveckla ett investeringskoncept för sitt arbete med förnybar energi och energieffektivisering.(medfinansiering krävs inte). I slutet av maj öppnade EUCF (European City Facility) utlysning för kommuner i Europa som vill ha hjälp att utveckla ett finansieringskoncept för att mobilisera kapital för omställningen till ett fossilfritt och mer energieffektivt samhälle. Med anledning av detta arrangerade Klimatkommunerna och Energikontor Sydost ett webinarium för att reda ut hur ansökningsprocessen går till m.m. Titta på det inspelade webbinariet på Klimatkommunernas Youtube-kanal, presentationen finns här>. Energikontor Sydost kommer under de närmaste åren tillsammans med Klimatkommunerna, att stötta svenska kommuner att ta del av stödet.  Stefan Olsson på Energikontor Sydost hjälper dig om du har frågor.

Läs mer om möjligheterna med finansieringen här >

 

Utlysning 1: 25 maj 2020 – 2 okt 2020

Utlysning 2: mars 2021 – april 2021

Utlysning 3: okotber 2021 – nov 2021

Utlysning 4: maj 2022 – juni 2022


EU

Horisont 2020 - Gröna Given

Europas Gröna Giv omfattar bland annat cirkulär ekonomi och resurseffektiva byggnader. Offentliga aktörer har en naturlig roll i många av utlysningarna. Särskilt kommuner är efterfrågade samarbetspartners i programmet då kommunerna står för en stor del av all samhällsservice och är intressanta i hela innovationskedjan, från att ta fram ny kunskap till att ta fram nya produkter och tjänster och få dem till användning samhället. De första utlysningarna öppnade 22 september och stänger 21 januari. Projekt som beviljas beräknas kunna starta hösten 2021.


Finansieringen beror på var det är för slags projektkategori respektive utlysning hör till: 100% finansiering för forskning och innovation (RIA) samt kommunikation och stödåtgärder (CSA), 100% för icke vinstdrivande verksamheter och 70% finansiering till vinstdrivande verksamheter för innovationsutlysningar (IA). Projekt inom kategorin RIA riktar sig främst till forskningsorienterade organisationer, vissa utlysningar tillhör mer än en kategori; följ länken och läs respektive utlysning för mer information. Läs mer här> 

 

Här är några av utlysningarna, resterande hittar du här>

 

Utlysningarna stänger 26 januari 2020.

 

Område 1: Öka klimatambitionerna tvärsektoriellt: 
LC-GD-1-3-2020 Klimatresistenta innovationspaket för EU-regioner (IA, CSA)

Område 2: Ren, prisvärd och säker energi: 
LC-GD-2-1-2020 Innovativ teknik på land och till havs för förnybar energi och dess integration i energisystemet (RIA, IA)

Område 3: Industri för en ren och cirkulär ekonomi:  
LC-GD-3-1-2020 Slut industrins kolcykel för att bekämpa klimatförändringarna - Industriell lösningar för hållbara alternativ till fossila resurser (IA)

Område 4: Energi- och resurseffektiva byggnader: 
LC-GD-4-1-2020 Bygga och renovera på ett energi- och resurseffektivt sätt (IA)

Område 9: Stärka kunskap: 
LC-GD-9-2-2020 Utveckla produkter och tjänster för slutanvändare för alla intressenter och medborgare som stöder klimatanpassning och mildring (RIA)

Område 10: Stärka medborgarna: 
LC-GD-10-1-2020 Europeisk kapacitet för medborgardiskussion och deltagande för Green Deal (RIA)
LC-GD-10-3-2020 Möjliggör för medborgarna att agera på klimatförändringar för en hållbar utveckling och miljöskydd genom utbildning, medborgarvetenskap, observationsinitiativ och samhällsengagemang (RIA)


Naturskyddsföreningen

Energieffektiviseringsfonden

Fonden fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar. Det är viktigt att visa att projektet bidrar till konkret miljönytta i form av minskad energianvändning. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning av Naturskyddsföreningen. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

 

Ansökan sker löpande.   Läs mer här


Naturvårdsverket

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.   Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera kan beviljas stöd. Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta. Därför är beräkningen av utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan. Den som söker ska kunna visa hur utsläppen skulle se ut både med och utan investeringsstöd. De åtgärder som beräknas kunna ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.   Vid en likvärdig utsläppsminskning tar Naturvårdsverket även hänsyn till spridning av teknik och till marknadsintroduktion samt till åtgärdernas effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Ansökningsomgångar 2021: 
18-29 januari 2021

13-27 april 2021

24 augusti-9 september 2021

8-18 november 2021


Svenska Institutet

Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen

Möjlighet för finansiering för att starta eller vidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömöässig och social hållbar utveckling kring Östersjön. Läs mer på Svenska Institutets hemsida>

 

Utlysningen stänger 11 februari 2021

+ Vinnova - film från informationsmöte

Informationsmötet ”Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer”. 

Se inspelningen från mötet våren 2016, där bla. Sarah Nilsson talar.