Aktuella utlysningar

 

Här samlar vi ett axplock av de utlysningar som vi bedömer som mest aktuella för våra medlemmar. För en överblick av finansieringsmöjligheter, se lathunden under projektfinansiering.

 

Det finns även andra utlysningar, till exempel för forskning och innovation, där lokala och regionala offentliga aktörer kan delta.

Flera presenteras på Energimyndighetens hemsida under rubriken Utlysningar. 


SI - Svenska Institutet 

Samverka med Eus östliga länder eller Ryssland 

 

Med stödformen tredjelandssamverkan i Östersjöregionen finns möjlighet för svenska organisationer att söka medel för att inkludera aktörer från länderna i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen. 

 

Utlysningen stänger 28 maj 2019.    Läs mer på Svenska Institutets hemsida


 

Energimyndigheten

Stöd för medverkan i EU-projekt

Utlysningen syftar till  att främja svenskt deltagande i internationellt samarbete och i detta fall svenska aktörers deltagande i EU projekt. Den riktar sig till aktörer som har ansökt om EU-projekt som bidrar till omställningen av energisystemet och blivit inbjudna att skriva kontrakt för sitt EU-projekt. Utlysningen är öppen 2018-2020.

 

Under 2019 stänger utlysningar 5 juni respektive 23 oktober 2019.   Läs mer här


Regionalfonden Skåne-Blekinge 

Regional utveckling i Skåne-Blekinge 

 

Regionalfonden finansierar regional utveckling; projekt som utvecklar regionens konkurrenskraft. Regionalfondsprogrammet Skåne - Blekinge är öppen för ansökningar.  Sökbara områden som är intressanta ur energisynpunkt är insatsområde 3 Insatsområde 3:   Hållbar tillväxt – Koldioxidsnål ekonomi och insatsområde 5: Hållbar stadsutveckling. 

 

Utlysningen stänger 22 augusti 2019.     Läs mer på Tillväxtverkets hemsida


Regionalfonden Småland med Öarna 

Regional utveckling i Småland  

 

Regionalfonden finansierar regional utveckling; projekt som utvecklar regionens konkurrenskraft.  Regionalfondsprogrammet Småland med Öarna är öppen för ansökningar. Områden som är intressanta ur energisynpunkt är främst insatsområde 4. som syftar till att främja hållbara transporter. Dessutom finns möjligheter att ansöka om ett tilläggsprojekt till nu rullande EU-projekt i syfte att samverka internationellt med andra parter och projekt, i den s.k. transnationella komponenten. 

 

Utlysningen stänger 9 september 2019.   Läs mer på Tillväxtverkets hemsida 


Energimyndigheten

Planeringsbidrag inför ansökan till EU-program

Möjlighet att söka stöd för del av kostnaderna för att utveckla en ansökan till ett EU-program, för projekt med relevans för omställningen till ett hållbart energisystem.  

 

Skicka ansökan tidigast när EU-utlysningen öppnat och senast 6 veckor innan EU-programmets sista ansökningsdag.   Läs mer här


Naturskyddsföreningen

Energieffektiviseringsfonden

Fonden fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar. Det är viktigt att visa att projektet bidrar till konkret miljönytta i form av minskad energianvändning. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning av Naturskyddsföreningen. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

 

Ansökan sker löpande.   Läs mer här


EU

Horisont 2020

 

Horisont 2020 är EUs stora forskningsprogram som är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. I Horisont 2020 finns det många olika ansökningstillfällen under året, datum beror på vilken prioritering man söker i. Arbetsprogrammet 2018-2020 för området "secure, clean and efficient energy" är publicerat i helhet här.  Här finns de energi-relaterade utlysningarna. Observera att det finns även energi och klimatrelaterade utlysningar i andra delar av Horisont 2020.

Läs mer om Horizon 2020s på Vinnovas hemsida

 

Exempel på utlysningar: 

 

 

Exempel på Horisont 2020 pris-tävlingar:

 

+ Vinnova - film från informationsmöte

Informationsmötet ”Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer”. 

Se inspelningen från mötet våren 2016, där bla. Sarah Nilsson talar.