Aktuella utlysningar

Här samlar vi ett axplock av de utlysningar som vi bedömer som mest aktuella för våra medlemmar. För en överblick av finansieringsmöjligheter, se lathunden under projektfinansiering.

(Med reservation för fel och förändringar. Undersök alltid respektive utlysning på finansiärens egna hemsida.)

Energimyndigheten

Resurs- och energieffektivt byggande och boende

Energimyndigheten öppnar den femte utlysningen i forskningsprogrammet E2B2, som blivit förlängt till 2024-12-31. Programmet E2B2 ska bidra till omställningen av den resurseffektiva bebyggelsen och medverka till ett resuseffektivt byggande och boende. Forskningsprogrammet energieffektivt byggande och boende (E2B2) är en bred satsning för forskning och utveckling inom resurseffektiv bebyggelse. Programmet ska bidra till ökad kunskap om bebyggelsens energianvändning samt nya eller förbättrade produkter, tjänster och metoder som kan bidra till effektivare resurs- och energianvändning i bebyggelsen över hela livscykeln. Programmet fokuserar på byggnader, de system, teknik och installationer som ingår i byggnader, samt de människor som på olika nivåer och inom olika roller ingår i olika relaterade processer. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och energianvändning av energi relaterad till boende och brukande, renovering och evetuell ombyggnad samt rivning.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida

 

Utlysningen stänger 22 september 2020.


Energimyndigheten

Energipositiva stadsdelar

Viable Cities 5:e utlysning Energipositiva stadsdelar är öppen nu. Det är en pilotutlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts där Sverige har möjlighet att söka stöd. Projekt som kan vara aktuella i utlysningen är förslag som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer. Projekten är transnationella projekt där endast Sverige, Österrike, Belgien (enbart Bryssel-regionen),och Tjeckien kan delta. Det krävs minst två partners från två olika länder i projektansökningarna.  https://www.viablecities.se/utlysning-5-energipositiva-stadsdelar

 

Utlysningen stänger 24 september 2020.


EU

EUCF (European City Facility

Möjligheter för svenska kommuner! Svenska kommuner kan söka och få en klumpsumma på 60 000 Euro för arbetet med att utveckla ett investeringskoncept för sitt arbete med förnybar energi och energieffektivisering.(medfinansiering krävs inte). I slutet av maj öppnade EUCF (European City Facility) utlysning för kommuner i Europa som vill ha hjälp att utveckla ett finansieringskoncept för att mobilisera kapital för omställningen till ett fossilfritt och mer energieffektivt samhälle. Med anledning av detta arrangerade Klimatkommunerna och Energikontor Sydost ett webinarium för att reda ut hur ansökningsprocessen går till m.m. Titta på det inspelade webbinariet på Klimatkommunernas Youtube-kanal, presentationen finns här>. Energikontor Sydost kommer under de närmaste åren tillsammans med Klimatkommunerna, att stötta svenska kommuner att ta del av stödet.  Stefan Olsson på Energikontor Sydost hjälper dig om du har frågor.

Läs mer om möjligheterna med finansieringen här >

 

Utlysning 1: 25 maj 2020 – 2 okt 2020. Alla ansökningshandlingar och förutsättningar finns här >

Utlysning 2: jan 2021 – juni 2021

Utlysning 3: juni 2021 – nov 2021

Utlysning 4: dec 2021 – maj 2022 > preliminärt


EU

Horisont 2020

Horisont 2020 är EUs stora forskningsprogram som är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. I Horisont 2020 finns det många olika ansökningstillfällen under året, datum beror på vilken prioritering man söker i. Arbetsprogrammet 2018-2020 för området "secure, clean and efficient energy" är publicerat i helhet här.  Här finns de energi-relaterade utlysningarna. Observera att det finns även energi och klimatrelaterade utlysningar i andra delar av Horisont 2020. Läs mer om Horizon 2020s på Vinnovas hemsida

 

Exempel på utlysningar: 

 

Hållbara byggander:

LC-SC3-B4E-2-2020: Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector. (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-B4E-3-2020: Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment (IA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-B4E-11-2020: Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for Smart Buildings (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-B4E-14-2020: Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side (CSA) Stänger 10 september 2020

Offentlig sektor/hållbart samhälle:

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions. (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-EC-5-2020: Supporting public authorities in driving the energy transition (CSA) Stänger 10 september 2020


EU

LIFE

LIFE är ett EU-bidrag som kan finansiera mellan 55–60 procent av den totala projektkostnaden för ett miljö-, klimat- eller naturprojekt. LIFE erbjuder sökanden en möjlighet att satsa på sina innovationer. Programmet stödjer projekt inom klimatbegränsning, klimatanpassning, resurseffektivitet, implementering av art- och habitatdirektivet och att nå EU:s mål för biologisk mångfald.

 

Utlysningar klimatrelaterade projekt - öppnar 2 april. Stänger september 2020. Kan komma att förlängas.


Naturskyddsföreningen

Energieffektiviseringsfonden

Fonden fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar. Det är viktigt att visa att projektet bidrar till konkret miljönytta i form av minskad energianvändning. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning av Naturskyddsföreningen. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

 

Ansökan sker löpande.   Läs mer här


Tillväxtverket

ERUF. Utveckla Skåne och Blekinges konkurrenskraft

Regionalfonden finansierar regional utveckling; projekt som utvecklar regionens konkurrenskraft.  Denna utlysning omfattar: insatsområde 3 - Koldioxidsnål ekonomi., insatsområde 4 - Bredband och insatsområde 5 - Hållbar stadsutveckling. Läs mer här:

 

Utlysningen stänger 10 september 2020.


Tillväxtverket

ERUF. Utveckla Småland och Öarnas konkurrenskraft

Regionalfonden finansierar regional utveckling; projekt som utvecklar regionens konkurrenskraft. Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna och administreras av Tillväxtverket i Jönköping. Denna utlysning innefattar bland annat följande områden: att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, att främja hållbara transporter. Läs mer här:

 

Utlysningen stänger 7september 2020.


Naturvårdsverket

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.   Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera kan beviljas stöd. Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta. Därför är beräkningen av utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan. Den som söker ska kunna visa hur utsläppen skulle se ut både med och utan investeringsstöd. De åtgärder som beräknas kunna ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.   Vid en likvärdig utsläppsminskning tar Naturvårdsverket även hänsyn till spridning av teknik och till marknadsintroduktion samt till åtgärdernas effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Ansökningsomgångar 2020: 
(Öppnar inte - skjuts fram) 5-28 maj 2020.
27 augusti - 24 september 2020.

 


Vinnova

Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Med det här erbjudandet ger Vinnova stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid,  där en första lösning är redo inom 6-12 månader. Läs mer på vinnova.se 

 

Utlysningen stänger 26 juni 2020, 21 augusti 2020 och 18 september 2020. 

+ Vinnova - film från informationsmöte

Informationsmötet ”Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer”. 

Se inspelningen från mötet våren 2016, där bla. Sarah Nilsson talar.