ENERSELVES

För ökad integrering av förnybar energi i byggnader

Syfte

ENERSELVES ska öka egen produktion av energi i byggnader genom att ge ökad kunskap om möjligheterna. Existerande policyer och styrdokument kan behöva förbättras eller nya introduceras.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

januari 2017 till december 2020

Projektets hemsida

http://www.interregeurope.eu/enerselves/

ENERSELVES stödjer integrationen av förnybar energiproduktion vid byggnationer och verkar för att påverka mål- och styrdokument på regional nivå så att detta stöds på ett mer effektivt sätt. I projektet deltar sju partner från sex olika länder med ledning av Spanien. De olika deltagande regionerna ska identifiera kostnadseffektiva lösningar för egenproduktion i byggnader i sin region samt utbyta erfarenheter regionerna emellan. Aktuell region i Sverige är Blekinge. 


Det övergripande målet är att förbättra existerande policyer eller introducera nya policyer för stöd för integrering av egenproduktion av energi i byggnader. Det mätbara målet är att mer än 80 st nära noll-byggnader ska ha byggts eller renoverats med integrering av egenproduktion av energi i byggnaden under projekttiden.

Från januari 2019 går projektet in i sin övervakningsfas.  

 

Kontaktperson

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,

goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Övrigt

Projektpartner förutom Energikontor Sydost är:

Extremadura Energy Agency, Spanien

Marshal Office of Świętokrzyskie Region, Polen

Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA), Malta

Lazio Region, Italien

Autonomous Region of Sardinia, Italien

NorthEast Regional Development Agency, Rumänien

Länkar

Gå in på ENERSELVES Facebook-sida  

Resultat

I projektets aktionsplan ingick att skriva en ansökan inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet, som kom att heta Energisamverkan Blekinge, beviljades och startade under hösten 2019.