Biobränsle för uppvärmning och el fornybar-energi fornybar-energi Biobränsle för uppvärmning och el Förnybar energi

Biobränsle för uppvärmning och el

I sydostregionen finns goda förutsättningar för att använda biobränsle för både uppvärmning och elproduktion. Flera storskaliga kraftvärmeanläggningar finns i regionen och  Energikontor Sydost arbetar för att utöka möjligheterna även för småskalig kraftproduktion. Tillsammans med aktörer som Linnéuniverstitetet arbetar vi för att få ett effektivare uttag av skogsbränslen och att optimera värdekejan från skog till värmeverk.

Effektivare uttag av bioenergi från skogen

 

Sverige har knappt en procent av den totala skogsytan i världen, men är världens tredje största leverantör av träråvaror. Hur går det ihop? Jo, vi har ett mycket väl utvecklat skogsbruk och 

eftersom mer än halva landytan är täckt med skog så har vi mycket skog att ta av. Vårt skogsförråd växer dessutom sen åtminstone 100 år tillbaka, så vi har aldrig haft så mycket skog som nu. På de

ytor där skog skördas återplanteras eller sjävföryngras det, och den växande skogen tar upp

mycket koldioxid under tillväxten.

 

I allt större utsträckning tar vi också tillvara på grenar och toppar, som tidigare låg kvar på hygget.

De flisas och används i värmeverk och kraftvärmeverk för fjärrvärme och elproduktion. Här finns

en stor outnyttjad potential - om vi kan ta ut mer GROT (grenar och toppar) kan vi producera mer

grön el i våra kraftvärmeverk.

 

Foto:  Daniel Nilsson, LNU

Energikontor Sydost arbetar tillsammans med Linnéuniversitetet och flera andra aköter för att få ett effektivare uttag

av skogsbränslen och att optimera värdekejan från skog till värmeverk. 

På den här sidan berättar vi om hur vi jobbar med effektivare uttag av energi från skogen i sydost!

 

Se filmen om effektivare uttag av grot

 

Publikationer och seminariedokumentation inom bioenergi

Publikationer

 

Bioenergibranschen i Sydost (2018)

Bioenergibranschen är en viktig del i energisystemet i Småland men också en viktig del för omsättningen. Därför är det viktigt att fortsättningsvis stärka bioenergibranschen och utveckla den ytterligare. Det finns idag ett antal faktorer som påverkar bioenergibranschens framtid, exempelvis nya regler och lagar på utsläpp, större konkurrens av skogsråvara, större konkurrens från andra uppvärmningssätt till exempel värmepumpar, men även intressekonflikter kring råvaran.
Lär dig mer om förutsättningar och betydelsen av bioenergibranschen i vår senaste rapport Bioenergibranschen i Sydost !

 

 

Erfarenhetsutbyte med Ukraina 

Carpathia regional profile (2017)

Ta del av Ukrainas regionala profil över Karpaternas användning av och potential för bioenergiproduktion, framtagen inom ramen för Secvalchain , ett bilateralt utbyte för ökad bioenergianvändning, finansierat av Svenska Institutet. Regionprofilen är framtagen av ukrainska hållbarhetsbyrån FORZA  2017. 

 

Optimering av värdekedjan för bioenergi i Småland

2015 - 2018  arbetade Energikontor Sydost för att öka tillgången av primära skogsbränslen och optimera delar av värdekedjan för bioenergi i Småland genom att stödja utvalda små- och medelstora företag som fått innovationscheckar. Arbetet summerades i juni 2018 med en konferens i Bryssel och en publicerad rapport som beskriver några av de satsningar som genomförts här i sydost, bland annat:
 

  • Lessebo Fjärrvärme som ökat sin förnybara värmeproduktion i Kosta genom att investera i en rökgaskondensor. 
  • Värnamo Energi som minskat andelen eldningsolja i sin bränslemix genom att byta ut fjorton mindre oljepannor mot fyra biobränslepannor. 
  • Skogsbränsle Småland som utvecklat nya metoder att hantera och sprida flygaska från värmeverk

 

Bioenergipotential i Kronoberg

Bioenergi i Kronoberg – användning och potential (2014)

Rapporten beskriver hur användningen av energi i Kronoberg, speciellt bioenergi, ser ut idag och viss mån också historiskt. En inventering av biobränslepannor för fjärrvärmeproduktion i Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län har genomförts och redovisas kommunvis. Den redovisar också nya biopannor som planeras att byggas. Större kända industriers användning av bioenergi redovisas i en tabell. Rapporten beskriver också hur stor potentialen är för olika typer av bioenergi.

Rapporten är framtagen av Energikontor Sydost 2014.

 

 

 

Handböcker för konvertering från fossila bränslen i industrin och i fastigheter

Skatteomläggningen för användningen av fossila bränslen i industrin medför stora ökade kostnader från och med den 1 januari 2015. Handboken nedan beskriver ekonomiska konsekvenser och ger råd om konvertering bort från fossila bränslen till förnybara.

Motsvarande handbok för konvertering till förnybart har också tagits fram för fastigheter.

 

Introduktion till broschyren Bioenergi i industrin

Broschyren Bioenergi i industrin (2014)

Introduktion till broschyren Bioenergi i fastigheter

Broschyren Bioenergi i fastigheter (2014)

 

Småskalig kraftvärme från bioenergi 2013
En analys av förutsättningar för småskalig kraftvärme i sydöstra Sverige, med syftet att lägga grunden för byggande av ett antal demonstrationsprojekt som börjar på en process samt att kortfattat beskriva olika tekniker.

 

Bioenergi för regional utveckling BIOENAREA slutpublikation 2013
Bioenergi för regional utveckling. Bioenarea slutpublikation

 

Bioenergi och ånga i industrin handbok 2013
Att tänka på vid konvertering till bioenergi, Ångsystem, Tekniska lösningar och bränsleval, Ekonomi och finansiering, Checklista, Goda exempel


Seminariedokumentation

2017-10-26 Workshop på LNU - Förnybar energi och kompetensförsörjning
Se presentationer här
 

2016-11-25 Bioenergidagen

Bioenergigruppens årliga seminarium kring bioenergi. Program och presentationer här.

 

2015-11-20 Bioenergidagen 2015

Bioenergigruppens årliga seminarium kring bioenergi. Program och presentationer här.

 

2014-11-20 Bioenergidagen 2014
En mycket välbesökt dag med aktuellt om bioenergi från företagen och forskningen. Läs presentationerna här.

 

2014-04-10 Biobränslekedjan och förbränningsteknik 
På seminariet Biobränslekedjan och förbränningsteknik presenterades korta redovisningar av två pågående projekt i slutfasen, Energi från skogen respektive Heta rökgaser och ett blivande, Simwood. Läs presentationerna här.

 

Nätverk inom biobränsle

Utveckling för mer bioenergi i södra Sverige.

 

European Bioenergy Day -  European Biomass Association 
Testa dina kunskaper om bioenergi och se hur många dagar som Europas länder skulle kunna klara sig enbart på bioenergi! - Gå in på European Bioenergy Day