Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby

  

Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby drivs av Ronneby Miljö & Teknik AB. De har installerat en ORC-anläggning, en teknik för småskalig kraftvärmeproduktion. Genom möjligheten att producera förnybar el på det befintliga fjärrvärmeverket, blir anläggningen mindre beroende av extern el. Utvecklingen ligger helt i linje med företagets strategiplan.​

 

Organisk Rankinecykel

Under våren 2017 har en ORC-anläggningen (organisk Rankinecykel) anslutits till den befintliga fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby. Den organiska Rankinecykeln består av en mindre turbin för elproduktion på 45 kW, vilken beräknas producera omkring 350 MWh förnybar el per år.

 

Tekniken

ORC-tekniken bygger på en sluten turbinkrets som drivs av ett organiskt arbetsmedium
med en kokpunkt lägre än vatten. Anläggningen genererar el genom att nyttja den varma sidan på pannkretsen och den kalla sidan på fjärrvärmenätet. Via kretsens förångningsmedium (med låg kokpunkt) kan ORC-anläggningen alstra el vid en lägre temperatur än vanliga kraftvärmeverk. Detta gör tekniken väl lämpad för produktion av grön el från biomassa på mindre fjärrvärme- eller närvärmeanläggningar. 

Schematisk skiss för ORC vid panncentralen i Bräkne-Hoby.

 

Ladda ner faktabladet

 

Anläggningsdata
EFFEKT
45 kW el
DRIFTSTIMMAR/ÅR
5300 h
ELPRODUKTION
Circa 350 MWh
INVESTERINGSKOSTNAD
Circa 1,3 miljoner kronor
BERÄKNAD ÅTERBETALNINGSTID
Circa 5-6 år
RÅVARA
Flis, grot, bark etc.
FUKTHALT RÅVARA
35-50 %
MODELL
Againity AT50
DIMENSIONER
2,5 x 1,14 x 2 meter
 

Så här mycket räcker ORCns producerade el till 

Årsproduktion [MWh] Motsvarar så här många villors hushållsel  under ett år, källa Motsvarar så här många m2 solcellers årsproduktion, källa  
350    70 st  3500

 Information in English

 

Tillbaka till startsidan >>
 

Sörbyverket i Ronneby >>
Emåmejeriet i Hultsfred >>
Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby >>

Allmänt om ORC och tillverkare

Så fungerar en ORC

Organisk rankinecykel (ORC) är en termodynamisk cykel som omvandlar värme till mekanisk energi, vilken i sin tur kan omvandlas till elektricitet. Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former av energi och då framförallt samspelet mellan värme och arbete. Cykel innebär att systemet återgår till ursprungstillståndet efter en rad processer, det vill säga de termodynamiska processerna genomgår en cykel som börjar och slutar i samma tillstånd.


Värme tillförs utifrån till en sluten krets. Värmen kan exempelvis komma från kärnkraft eller förbränning av biomassa, olja eller kol. Arbetsmediet i den slutna kretsen förångas i en förångare, får expandera i en turbin eller skruvexpander, kondenseras i en kondensor och pumpas sedan tillbaka till förångaren. Därmed är cykeln sluten och arbetsmediet är tillbaka i originaltillståndet. Då arbetsmediet expanderar sker en övergång till mekanisk energi som roterar en turbin eller skruvexpander. Detta arbete omvandlas med hjälp av en generator till elektrisk energi.

Det vanligaste inom elproduktion är att man använder vatten som arbetsmedium. ORC använder istället för vatten ett organiskt arbetsmedium som exempelvis pentan, butan eller toluen. Finessen är att med ett organiskt medium med lägre förångningstemperatur än vatten så kan ångprocessen arbeta vid lägre temperatur utan att man riskerar att få fuktig ånga som medför risk för korrosion i turbin eller expander. Då man arbetar med mindre temperaturdifferenser i ORC-anläggningar än vid traditionella ångcykler blir verkningsgraden lägre. Å andra sidan kan man utnyttja även lågtempererade värmekällor.

ORCn installerad i Bräkne-Hoby.

 

Opcon Energy System
Svenskt bolag som utvecklar teknik för småskalig elproduktion från restvärme. Hett vatten i en fjärrvärmeanläggning eller industriellt processvatten kan användas för att producera el.
En svensk referensanläggning är ett företag som numera kan tillvarata spillvatten från sin process för att göra el. Som en bonus kan man dessutom förvärma sitt processvatten.
Againity
Svenskt bolag med egenutvecklad turbin som kan producera el med inkommande temperatur ner till 90°C. Levererar kompletta system i moduler. Ingen referensanläggning presenterad på företagets hemsida. För mer information och möjligheter för studiebesök på installerad anläggning, kontakta projektet Småskalig kraftvärme.
Turboden
Italienskt bolag som utvecklat ORC-teknik sedan 1980. Har system som kan tillvarata värme från pannor, spillvatten, solvärme etc.
Har ett stort antal installerade anläggningar runt om i Europa, men inte så mycket information om dem på hemsidan.

 

Nyheter om ORC:n i Bräkne-Hoby

Energibolag, tillverkningsindustrin och konsulter på studiebesök

2018-03-26

26 mars samlades 10 personer intresserade av småskalig kraftvärme från energibolag, tillverkningsindustrin och konsulter för att lära sig mer om småskalig kraftvärme och titta på anläggningarna i Ronneby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om tekniker för småskalig kraftvärme på Svebios konferens

2017-11-16
14- 15 nov medverkade projektledare Daniella Johansson på Svebio Stora biokraft-och värmekonferens i Sandviken. Konferensen inleddes med ett studiebesök på ett av Sveriges största biokraftvärmeverk på BillerudKorsnäs,  samägt av BillerudKorsnäs och Gävle Energi. Under konferensen diskuterades sedan bland annat det nyaste från klimatförhandlingarna i EU rörande fast biomassa, pelletsmarknaden i Sverige, rapport från klimatsamtalet i Bonn, vilka bioenergiprojekt som beviljats i Klimatklivet, samt vilka kriterier och villkor som gäller. 
Under konferensens andra dag 15 nov modererade Daniella Johansson ett spår om småskalig kraftvärme.  Ny studie kring potentialen för småskalig kraftvärme och olika leverantörer med nya tekniker presenterades. 

 

 


Sveriges första ORC på fjärrvärmeanläggning invigd

Den 31 maj 2017 invigdes den ORC-anläggning (organisk Rankinecykel) som installerats på den befintliga biobränslepannan på fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby. Detta gör att Ronneby Miljöteknik nu inte bara producerar förnybar värme till husen i Bräkne-Hoby, utan också skickar ut lokalproducerad grön el på elnätet. Läs mer


ORCn igång i Bräkne-Hoby

2017-04-10

Nu är ORC:n på plats och har körts igång i Bräkne-Hoby. I fredags genomfördes det första studiebesöket – hör gärna av dig till Karoline Alvånger om du också är nyfiken att komma och titta på denna smarta lösning för samtidig produktion av både el och värme! Läs mer


ORC på väg till Bräkne-Hoby

2017-02-10

Nu är allt förberett för installationen av den organiska Rankinecykeln (ORC) på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. Läs mer här


ORC-anläggningen på gång i Bräkne-Hoby

2016-09-14

Den 12 september undertecknades ett leveransavtal mellan Ronneby Miljöteknik Energi AB och Againity AB gällande leverans av en ORC-anläggning till Bräkne-Hoby i Blekinge. Läs mer här

Foto: Anders Adolfsson, Energikontor Sydost.

Satsning på ORC i BräkneHoby

2016-06-29

Läs mer om den nya tekniken här


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019.
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige.

Energimyndigheten

Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP