Småskalig Kraftvärme från biobränsle

Kraftvärmeverk är traditionellt stora anläggningar, men via ett flerårigt demonstrationsprojekt, som leds av Energikontor Sydost, ska mindre anläggningar i sydostregionen byggas och utvärderas.

Projektets syfte är att demonstrera tekniker för småskalig kraftvärme från biobränsle, som inte ännu har kommersialiserats fullt ut. Genom att demonstrera och dokumentera hela processen från anbud till full drift är förhoppningen att fler ser fördelarna och vill investera i småskalig kraftvärme.  
Därför är alla tre anläggningarna öppna för studiebesök.

För vem är det här intressant

För småindustrier, fastigheter och lantbruk passar förgasningstekniken oftast bäst, därför kan ett besök på Emåmejeriet i Hultsfred vara intressant.
För större industrier (tex sågverk) eller fjärrvärmeanläggningar kan ORC eller turbin för våt ånga (WST) vara av intresse, så besök gärna Sörbyverket i Ronneby eller Panncentralen i Bräkne-Hoby.

Klicka på bilden för att ladda ner handboken som presenterar tre tekniker för småskalig kraftvärme.

 Information in English

Deltagare och tekniker

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. Deras målsättning är att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet.

De har installerat en våtångsturbin för elproduktion på befintlig fjärrvärmeanläggning, Sörbyverket.

Läs faktabladet

 

En ORC-enhet (Organisk rankinecykel) är installerad på Miljötekniks befintliga biobränslepanna i Bräkne-Hoby. Läs faktabladet 

 

Emåmejeriet i Hultsfred är en lokal producent av mjölk och mejerivaror, som ägs och drivs av bönderna själva. De har en stark lokal- och miljöprofil. ”Mjölk från din hemtrakt” är deras slogan. De har installerat en förgasningsanläggning där flis omvandlas till värme och el. 

Läs faktabladet

 


Nyheter

2020-09-01 PÅ GÅNG

Studiebesök vid ORC-installationen hos VänerEnergi i Töreboda den onsdagen den 23 september kl. 9.30-12.

Under studiebesöket kommer VänerEnergi att berätta om sina erfarenheter från installation och drift av ORC-turbinen följt av en presentation av Againity om tekniken och elproduktion från 50 till 2500 kW, frågestund, visning av ORC-turbinen samt gemensam lunch för de som vill.

Anmäl er till elin.ledskog@againity.com senast den 21 september. Först till kvarn gäller då antalet platser tyvärr är begränsat. Ange namn, mailadress och telefonnummer till de som kommer. Studiebesöket är kostnadsfritt.

 

2020-07-08

En del av resultatet från Life+ projectet Småskalig kraftvärme presenterades för 50 deltagare på ett webinarium den 7 Juli 2020.  

Webbinariet arrangerades av ett nyligen startat nätverk, BIOCOGEN2030, för att samla aktörer inom kraftvärme och dela kunskap kring, och sprida användningen av kraftvärme från biomassa. Webbinariet arrangerades som en del av konferensen European Biomass Conference and Exhibition, som på grund av coronasituationen flyttats online.  

Här kan du ladda ner eller lyssna på vår och de andras presentationer från webbinariet.

 

2020-05-28

Under våren 2020 har två tidningar uppmärksammat vårt Life+ projekt: Småskalig kraftvärme från bioenergi. Kul! Två artiklar kring småskalig kraftvärme med fokus på ORC-turbinen i BräkneHoby finns i maj månads nummer av tidningen Energi och Miljö samt tidningen Energi. För att komma till artiklarna i tidningen Energi, klicka här

 

2020-01-24

Småskalig kraftvärme presenterades på Central European Biomass Conference

Den 24 januari presenterades erfarenheterna från småskalig kraftvärmeprojektet på Central European Biomass Conference i Graz. Konferensen arrangeras  vart annat år och lockar forskare, entreprenörer, politiker och leverantörer som har ett gemensamt intresse och kunskap inom bioenergi. I år arrangerades konferensen mellan 22 – 24 januari 2020. Konferensen lockade sammanlagt 1 500 deltagare.

Förutom att sprida våra kunskaper från småskalig kraftvärme i sydost och i Sverige till dem som lyssnade på föredraget, har även alla deltagare fått information i form av ett abstract från alla föredrag som presenterades under konferensen, inklusive det från Energikontor sydost och Life+ projektet Småskalig kraftvärme från bioenergi.

Deltagandet på konferensen gav också kunskap om läget och trenderna kring bioenergi i Europa. Framförallt fick projektledare Daniella Johansson från Energikontor sydost träffa och prata med leverantörer av småskaliga förgasningstekniker som inte ännu finns på marknaden i Sverige.

 

  

Daniella Johansson, foto Alan Sherrard Bioenergy International.   

 

2019-11-28

Ytterligare  två ORC-turbiner på gång att installeras

Solör investerar i två nya ORC-turbiner, i Svenljunga och i Vilhemina, med 315 respektive 250 kW installerad generatoreffekt.. Detta efter att den första ORC-tubrinen inom Solör-koncernen varit i gång i ett år i Hörby. I Svenljunga är det en returträeldad ångpanna som kompletteras med elproduktion och i Vilhelmina är det en fliseldad hetvattenpanna. Värmeverket i Vilhelmina blir nu först i Norrland med småskalig kraftvärme, men förmodligen inte det sista. Idag finns fortfarande 400 värmeverk i Sverige som saknar elproduktion eftersom tidigare tillgänglig teknik inte varit tillräckligt kostnadseffektiv annat än på de största värmeverken. 

”Det känns bra att tekniken utvecklas så att småskalig elproduktion kan appliceras i fjärrvärmeproduktionen här i Vilhelmina”, säger Tore Sundqvist, regionchef Solör Bioenergi Nord. ”Det gör att vi blir mer självförsörjande och vår produktion blir ännu mer klimatneutral samtidigt som vi minskar el- och effektbehovet i våra lokala elnät.”

 

STUDIEBESÖK

Småskalig kraftvärme sprids till Estland och Ukraina

Personer inom bioenergibranschen från Estland och Ukraina har varit på besök i Sverige, 13-15 november. Bland besökarna fanns representanter från lokala energikontor, Ukrainska biomassaföreningen och Estländska kraft och värmeföreningen. Ett av deras besök var till de småskaliga kraftvärmeanläggningarna på Ronneby Miljöteknik i BräkneHoby och i Ronneby. 
Intresset var stort och nästa steg är att sprida kunskapen vidare i hemländerna. 
 

 

SEMINARIUM

Småskalig kraftvärme en del av Bioenergidagen 14 november 2019
Återigen presenterades Life+ projektet Småskalig kraftvärme på Bioenergidagen. Idag har alla tre teknikerna igång och presentationen fokuserade på den spridning och effekt som projektet har varit en del i att åstadkomma. Idag finns det 13 småskaliga anläggningar i Sverige. Energiföretagen Sverige har med småskalig kraftvärme i sitt 12 punktsprogram för en nationell Kraft- och värmestrategi. Enerigmyndigheten nämner småskalig kraftvärme som ett särskillt område att ansöka om nya projekt i utlysningen Biokraft. Både pannleverantörer och konsulter tar hänsyn till småskalig kraftvärme vid design och beräkningar på nya pannor. 

Vill du veta mer: kontakta projektledare Daniella Johansson, daniella.johansson@energikontorsydost.se eller på 076 8617 000

 

Bioenergidagen 2019 - den 14 november i Växjö. Läs om dagen och hämta presentationerna.

 

Tidigare nyheter >>

Se våra filmer

Film om installationen av turbinen för våt ånga (WST) på Sörbyverket i Ronneby

 

Film om ORCn på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. 

 

Kortfilm om varför det kan vara bra att byta sin fossila uppvärmning mot el och värmeproduktion från biobränslen.

 

Presentation av vårt demonstrationsprojekt på engelska

 

Publikationer


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten.och Energiföretagen Sverige. 

Energimyndigheten
Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP