Småskalig kraftvärme Life+

Demonstration av olika tekniker för småskalig el- och värmeproduktion.

Syfte

Tre tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juli 2014 till december 2020

Projektets hemsida

http://energikontorsydost.se/smaskalig-kraftvarme-life

Projektets mål är att demonstrera olika typer av småskaliga biobränslebaserade kraftvärmeanläggningar. De kommer att testas på företag som använder olika typer av teknik och i olika skalor. Målat är att bana väg för en bredare tillämpning av småskalig kraftvärmeteknik. Kunskapen man får kommer att spridas i regionen, nationellt och på europeisk nivå. 

 

De viktigaste målen är att

• demonstrera tekniker vid tre biobränslebaserade, småskaliga kraftvärmeanläggningar som ska byggas i sydöstra Sverige

• främja dels användningen av, dels en affärsmodell för biobränslebaserad småskalig kraftvärme på regional, nationell och europeisk nivå

• öka produktionen av förnybar el genom att främja lokal, biobränslebaserad, småskalig elproduktion.

 

Deltagare och tekniker

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. Deras målsättning är att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet.
De har byggt en Wet Steam-anläggning, en ångturbin för elproduktion på befintlig fjärrvärmeanläggning, Sörbyverket. De planerar också för en Organisk Rankine Cykel (ORC) på en värmeanläggning i BräkneHoby. 

 

Emåmejeriet i Hultsfred är en lokal producent av mjölk och mejerivaror, som ägs och drivs av bönderna själva. De har en stark lokal- och miljöprofil. ”Mjölk från din hemtrakt” är deras slogan. De har byggt en förgasningsanläggning där flis omvandlas till värme och el.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

med ekonomiskt stöd från Europeiska unionens finansiella instrument Life och Energimyndigheten.

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsydost.se

Bakgrund

Bioenergianvändningen i Sverige och särskilt i sydöstra delen är stor och ökande. I Sverige är drygt en tredjedel av energianvändningen bioenergi och i vår region knappt hälften. Särskilt fjärrvärme och närvärme har utvecklats framgångsrikt under de senaste 15 åren. Flera stora fjärrvärmeverk och massaindustrier har även elproduktion medan det för närvärme och industrier typ sågverk och annan processindustri mellan 0,5–10 MW inte används denna möjlighet. Vi ser ett stort behov av olika typer av utveckling inom området för att öka andelen som producerar el från biobränslen och särskilt inom befintligt närvärmebestånd och inom trä- och sågverksindustrin. Ett demonstrationsprojekt kan visa vägen för större framtida satsningar i regionen och nationellt samt stödja utvecklingen av svensk industri inom området. Nu har Energikontor Sydost fått beslut från EU om stöd för demonstration av tre olika tekniker inom programmet LIFE+.

Länkar