Sol i fys

Fysiska planerare i Blekinge får solkarta till hjälp för att planera för förnybar energi

Syfte

Syftet är att få fler att installera solenergi samt att genom workshops och utbildningar öka kunskapen hos Länsstyrelsen och kommunerna om hur man i den fysiska planeringen skapar långsiktiga och hållbara förutsättningar för solenergi.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juni 2016 till september 2018

Projektet kommer ta fram en solkarta över Blekinges fem kommuner och genom den ge ökad service till medborgare och fastighetsägare. Projektet syftar till att öka produktionen av förnybar energi i länet genom olika aktiviteter kopplade till den solkarta som tas fram. Den ska underlätta och främja installation av solel och solvärme inom industri, handel, offentlig verksamhet, lantbruk och bostäder m.m. genom att bl.a. kartlägga och peka ut bra sollägen i översiktsplaneprocessen. Genom workshopar, utbildningar och informationsinsatser sprids solkartan och goda exempel, inte bara i Blekinge utan också i Kalmar och Kronobergs län.

Målet är att bidra till att solenergi finns med som självklar grundsten i den fysiska planeringen år 2025.

Kontaktperson

Annica Lindh,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 59,

annica.lindh@energikontorsydost.se

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Blekinge arbetar tillsammans i projektet som är finansierat av Energimyndigheten.

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073-415 45 42,
anna.mansson@energikontorsydost.se

Bakgrund

Solenergin har potential att spela en viktig roll som fossilfri energikälla. I Blekinge skulle teoretiskt ca 1,2TWh el/år produceras på befintliga takytor vilket skulle generera uppåt 6500 arbetskraftsår och täcka ca 75 % av elanvändningen i länet. De senaste åren har intresset för solceller ökat kraftigt. Massproduktion av paneler och en växandeinstallatörsbransch har lett till att prisernapå tekniken sjunkit och att antalet arbetstillfällen ökat. Verktyg ska därför ges för att marknaden ska kunna växa betydligt, utan att kvalité eller säkerhet hos anläggningar eller en god arkitektur i bebyggelsen äventyras. Solkartan som hjälp i fysisk planering är ett sådant verktyg.

Resultat

Gå till den färdiga solkartan över Blekinge på Länsstyrelsen i Blekinges hemsida

 

Se filmen om Solkartan - framtagen av Länsstyrelsen i Blekinge tillsammans med Energikontor Sydost