SAVE AGE

Energisparande och energieffektivisering på äldreboenden

Syfte

Effektivare energianvändning på äldreboenden

Projektperiod

november 2010 till juni 2013

Projektets hemsida

http://www.saveage.eu/index.php/sv/hom

Vår befolkning åldras. I Europa bor ca 1,5 miljoner människor i någon form av ordnat äldreboende. Inom 20 år kommer den siffran att ha fördubblats. SAVE AGE har som syfte att visa kommuner hur de kan bli effektivare i sin energianvändning inom äldrevården. Medverkande kommuner kommer att få stöd med att ta fram strategier för energieffektivisering, åtgärdsplaner och genomföra pilotåtgärder. Med hjälp av de goda exempel som tas fram i projektet ska kunskaperna från SAVE AGE spridas över hela Europa. 

Målgrupperna är ägare och driftsansvariga för äldreboende, nationella och internationella organisationer för äldreboende, ledning
och anställda samt boende inom äldreomsorgen. Huvudfokus i projektet är att analysera, utbilda, informera och kommunicera 
energieffektiviseringsmöjligheter, kopplat både till byggnaderna och till brukarna, dvs. beteende.

Planerade insatser

  • Nulägesanalyser av energianvändningen med ett tvärvetenskaplig synsätt baserat på energiexperter och geriatrikstudier. Analyserna kommer även att innehålla intervjuer med personal för att säkerställa att de mjuka frågorna vägs in i analysen.
  • Energistrategier och åtgärdsplaner, bestående av två uppdrag; först en teoretisk strategi och åtgärdsplan som inkluderar EU-krav och nationella krav för att påvisa möjliga vägar att energieffektivisera. Därefter följer en fas där planerna och strategierna anammas lokalt. Syftet är att få till frivilliga avtal där ledningen för äldreomsorgen förbinder sig att uppfylla strategin och åtgärdsplanen som utformats. 
  • Pilotåtgärder som ska generera goda exempel i alla 10 deltagande EU-länder. Syftet är att demonstrera konkreta resultat av energieffektivisering inom äldrevården och den informationskampanj som är specialutformad för en äldre målgrupp och personal inom äldreboenden, utbildningspaket för anställda (både drifts- och vårdpersonal). 
  • Kommunikation och information är den viktigaste delen. Spridningen av goda exempel och påvisande av de energieffektiviseringspotentialer som finns inom äldreboende, investeringsmöjligheter, åtgärdspaket, etc. Kommunikationen kommer att ske på två plan. Lokal, regional och nationell kommunikation i Sverige kommer att skötas av Energikontor Sydost och internationell kommunikation till ytterligare 15 EU-länder sker via European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly (E.D.E.). 

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Vad har hänt under projektet? Här finns några spännande exempel.

 

Med finansiering från

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Bakgrund

SAVE AGE är det första projektet i Europa som arbetar med energieffektivisering på äldreboenden som en viktig potential för att minska energiförbrukning och kostnader.

Det handlar om tekniska förbättringar och att ändra beteende men även om att öka medvetenheten och medarbetarnas kunskaper om energisparande. Analyser av 100 äldreboenden i 10 europeiska länder visar hur boende, medarbetare och chefer på äldreboenden kan öka komforten för de äldre och samtidigt spara energi och minska driftskostnader.