Förstudie Hållbar bioenergi

Kartlägger bioenergibranschens utvecklingspotential i sydost

Syfte

Att ta reda på förutsättningar och möjligheter för att skapa ett näringsanpassat innovationsstöd för hållbar bioenergi i sydost.

Mål

  • Begränsat klimatpåverkan

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

oktober 2017 till september 2018

Bioenergibranschen är en viktig del i energisystemet i Småland men också en viktig del för omsättningen. Därför är det viktigt att fortsättningsvis stärka bioenergibranschen och utveckla den ytterligare.
För att skapa en överblick över bioenergibranschen i sydost och dess utvecklingspotential, har Energikontor Sydost genomfört en förstudie tillsammans med Bioenergigruppen, Växjö energi och Kalmar Energi. Studien har haft sitt geografiska primärområde i Kronoberg men blickar även ut mot Kalmar och Jönköping där bioenergi är viktigt men där olika inriktningar på utveckling har valts. I studien har vi samlat data genom att intervjua olika företag som använder, förädlar eller levererar bioenergi.
Datan har analyserats för att utreda hur näringen kan stödjas, till exempel i form av initiativ för nätverkande, kompetenshöjande insatser, hållbarhet, cirkulära perspektiv och stöd för att attrahera finansiering för att driva fram innovationer.


Förstudien har resulterat i två rapporter - för dig som är politiker, tjänsteman eller regional aktör

Resultat rapport förstudie Hållbar bioenergi (2018)
Bioenergianvändningen är viktig i Sydost. Bioenergi används framförallt för att tillgodose energibehov för värme och el. Endast en liten del biobränsle används för fordonsproduktion i regionen. I Sydost står biobränsle för 50 % av tillförd energi. Skogen är en viktig näring i sydöstra Sverige och användningen av biobränsle är stor i förhållande till Sverige i genomsnitt, vilket beror på den stora tillgången på råvara, ett aktivt skogsbruk och en aktiv skogsindustri i regionen.
Läs om de fyra områden som aktörerna inom bioenergibranschen i Sydost anser har störst potential att utvecklas.

Bioenergibranschen i sydost - kartläggning, utmaningar och möjligheter (2018)
Det finns idag ett antal faktorer som påverkar bioenergibranschens framtid, exempelvis nya regler och lagar på utsläpp, större konkurrens av skogsråvara, större konkurrens från andra uppvärmningssätt till exempel värmepumpar, men även intressekonflikter kring råvaran. Läs och lär dig mer om förutsättningar och betydelsen av bioenergibranschen!

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Med stöd av Region Kronoberg, samt Tillväxtverket via Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,
goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Bakgrund

Bioenerginäringen är ett viktigt styrkeområde i Region Kronoberg som bättre skulle kunna utnyttjas för regional tillväxt genom ett ökat fokus på innovation och samverkan. Näringen uttrycken en stark vilja till utveckling men det behövs en större förståelse för näringens villkor ur ett systemperspektiv från användare till råvara samt förnyelse genom nya aktörer i branschen. Inom näringen beskrivs att det saknas ett bra stöd för att driva innovationsarbete i samverkan. Samtidigt är näringen speciell med en blandning av aktörer avseende tex. storlek, ägande och utbildningsnivå. Den här förstudien undersöker förutsättningarna och möjligheterna för att skapa ett näringsanpassat innovationsstöd för hållbar bioenergi.

Resultat

Syftet med förstudien har varit att undersöka behovet och förutsättningarna för att skriva en projektansökan med målet att skapa en bioenergiplattform i sydöstra Sverige som främjar innovation och utveckling inom branschen. Arbetet har genomförts genom dels kartläggning av nuläget, dels genom beskrivning av behovet genom intervjuer med företag inom branschen och dels genom beskrivning och intervjuer med erfarenheter från tidigare liknande projekt. Förstudien har resulterat i dels en rapport som beskriver bioenergibranschen i Sydost, dess förutsättningar, utmaningar och möjligheter, dels en slutrapport som beskriver resultat från intervjuer och som har gett en god bild om förutsättningar och vilken del av bioenergibranschen där behovet för samverkan är störst och har störst möjligheter att utvecklas. Processen och resultaten beskrivs i detalj i Resultatrapporten – som finns att ladda ner på denna sida. Här hittar du också rapporten: Bioenergibranschen i Sydost
 

Resultatet av arbetet har gett en god bild om förutsättningar och behov av stöd för samverkan inom bioenergibranschen i sydost. Det är värdekedjan som framförallt handlar om tillförsel av bränsle, logistik, systemsyn och effektivisering där det idag inte finns en naturlig mötesplats och som skulle gynnas av en formaliserad mötesplats för att driva utvecklingen framåt

Målgruppen för projektet har varit bioenergibranschen i sydost.
 

Den här förstudiens övergripande verksamhet har varit att kartlägga behovet och förutsättningar för en innovationsplattform inom bioenergi i regionen. Arbetet mot att beskriva att beskriva hur ett framtida bioenergikluster ska se ut och föreslå innovationsteman har delats upp i tre delmål.

Det övergripande arbetet mot målen har skett under projektets 4:a styrgruppsmöten. För att nå de olika delmålen har olika metoder använts. Deltagande på konferenser/seminarium och litteraturundersökning har varit en del i att beskriva bioenergibranschen och dess innehåll. Genom att deltaga i seminarium på nationell nivå och nätverka har vi fått en bild av bioenergibranschens utmaningar och möjligheter och möjlighet att föra dialog med flera branschaktörer.  Även intervjuer med företag inom bioenergibranschen och intervjuer med liknande projekt har varit en viktig del i att nå delmål 1. För att nå delmål 2 anordnades en workshop för att diskutera branschens kompetensbehov. För att nå delmål 3 har intervjuer med olika regionala nätverk genomförts. Samtliga delmål och aktiviteter i dessa har bidragit till projektmålets uppfyllelse.
 

Tack till finansiärerna till projektet, Tillväxtverket och Region Kronoberg. Tack också till representanterna i styrgruppen: Växjö Energi, Bioenergigruppen samt Kalmar Energi, som genom sin närvaro och engagemang bidrog till projektets resultat.