Småskalig kraftvärme inom sågverksindustrin i sydöstra Sverige – förutsättningar och potentialbedömning

Kan sågverk producera sin egen el?

Syfte

Undersöker möjligheten för elproduktion på sågverk.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
     

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

augusti 2018 till juni 2019

Projektet har identifierad sågverk och dess förutsättningar för småskalig kraftvärme i sydost. Projektets mål har varit att: 

 

  • Kartlägga den tekniska och ekonomiska potentialen för småskalig kraftvärme på sågverk i sydost. 
  • Beskriva erfarenheter kring tidigare studie för småskalig kraftvärme 
  • Utifrån projektresultaten föra en bedömning för övriga Sverige 

 

Litteraturstudie och intervjuer med flertalet sågverk i sydost samt teknisk och ekonomiska beräkningar har genomförts för att nå projektets mål. Resultaten har spridits genom deltagande på seminarium och genom djupintervjuer. 

Den främsta målgruppen för studien har varit sågverksbranschen. Den sekundära målgruppen har varit politiker och tillverkare.   

 

Projektet har producerat en slutrapport. En sammanfattning av resultaten presenteras längst ned på sidan och rapporten i sin helhet går att ladda ner här

 

Tack till Energimyndigheten som genom finansiering möjliggjorde studien och spridning av dess resultat! 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,
goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Bakgrund

Europa och Sverige är mitt i omställningen från fossil- och kärnkraftsbaserad el till förnybart som vind, sol och bioenergi. Den ökande andelen väderberoende elektricitet kommer att öka behovet av planeringsbar elproduktion som kan garantera produktion året runt. Om småskalig kraftvärme installeras på lokala fjärrvärmeverk, närvärmeverk, mindre industrier och lantbruk kan det öka den planeringsbar elproduktionen samtidigt som det ökar säkerheten för dessa aktörer vid el-effektbrist, elavbrott eller i beredskapslägen.  

 

En utbyggd lokal och småskalig biokraftproduktion producerar väderoberoende el, när elbehovet är som störts, som har möjlighet att stabiliserar elnätet med egen lokal svängmassa vilket bidrar positivt till systemet när elproduktion utan svängmassa ökar, vilket är speciellt värdefullt för elområde 4 där elproduktionen är långt under elanvändningen. Intresset för småskalig kraftvärme har ökat under de senaste åren och fler företag med olika tekniska lösningar har bildats.  

 

Sedan Energikontor Sydost genomförde en förstudie kring möjligheter för småskalig kraftvärme i sydost år 2012 har flera svenska och internationella leverantörer startat verksamhet som rör småskalig kraftvärme. Genom projektet småskalig kraftvärme från bioenergi i sydöstra Sverige- demonstrationsprojekt har Energikontor Sydost jobbat med att sprida erfarenheter från demonstrationsanläggningar för småskalig kraftvärme och under de senaste åren märks att intresset från småskalig kraftvärme har ökat1. Totalt har närmre 900 studiebesökare besökt de tre demonstrationsanläggningarna som ingår i projektet.  

 

Den bransch som visat störst intresse för småskalig kraftvärme är fjärrvärmebranschen. Fjärrvärmebranschen är en viktig målgrupp för småskalig kraftvärme eftersom värmeunderlaget redan finns. Sågverksindustrin pekas också ut som en viktig industri där småskalig kraftvärme har stor potential. I Studien konkurrenskraft småskalig kraftvärme (Oscarsson 2017) uppskattas potentialen för elproduktion i värmeverk under 10 MW och med en värmeproduktion större än 4 GWh per år. I studien beskrivs att värmeproduktionen från sågverk ligger i samma storleksordning som för värmeverk som inkluderas i studien. Utifrån det antagandet beräknas att småskalig el från sågverk bör kunna ge en elproduktion på en halv TWh el per år, dvs i samma storleksordning som från värmeverk. Någon närmare analys av förutsättningarna för elproduktion görs inte för sågverk i den nämnda studien.  

 

Förutsättningarna för kraftvärmeproduktion varierar från anläggning till anläggning och därför är det viktigt att bedöma varje anläggning för sig och dess potential. Genom att studera ett antal sågverk närmare kan vi ge en potential för Sydöstra Sverige och en uppskattning på de tekniska och ekonomiska förutsättningarna.  

Övrigt

ORC-anläggningSmåskalig kraftvärme på sågverk diskuterades som en del av bioenergidagen den 25 januari 2019. Mer om dagen och presentationer hittar ni här 

 

Den 19 mars var småskalig kraftvärme med på agendan på nätverksträffen för Sågverk i sydost. Möjligheterna för småskalig kraftvärme på sågverk diskuterades på mötet. Träffen inkluderade också studiebesök på demonstrationsanläggningarna för småskalig kraftvärme i Ronneby (ORC och våtturbin). Läs mer om vad som diskuterades under dagen.

Resultat

Den genomförda studien visar att det finns olika tekniker för småskalig kraftvärme installerade på sågverk. Dock inga i Sverige sedan 80/90-talet, då det installerades några ångturbiner på ca. 1,5 MW el-effekt. Däremot har det installerats ångturbiner i andra delar av Europa och de senaste åren har det även levererats förgasare till sågverk i Europa och Japan. Anledningen till att det har installerats i andra delar av Europa och inte i Sverige beror troligtvis på förutsättningarna och ersättning för elproduktion. Intervjuerna i studien på de sågverk som nyligen gjort inventering i ny panna visar på att elproduktion på pannan inte är prioriterat samt att lönsamheten anses vara för dålig.  

 

Den tekniska potentialen för de två teknikerna Organisk Rankinge Cykel (s.k. ORC) och våtturbin beror på möjligheten att leverera fjärrvärme. För ORC-tekniken med de förutsättningar som finns idag är potentialen i Sydost endast ca. 0,8 GWhel. Rent tekniskt skulle det vara möjligt att ersätta all värmeproduktion med förgasningstekniken, men det skulle kräva stora förändringar. Återbetalningstiden för småskalig kraftvärme kan under givna förutsättningar vara under 10 år.  

Den ekonomiska potentialen har också beräknats i studien – då återbetalningstiden jämförs mellan olika tekniker, storlekar och under olika förutsättningar. Resultaten visar återbetalningstider på under 10 år för småskalig kraftvärme under givna förutsättningar. Teoretiskt skulle det vara lönsamt med småskalig kraftvärme eftersom det är kortare än beräknad livslängd på teknikerna. Men eftersom den tekniska potentialen för två tekniker beror på returtemperaturer till pannan måste en kartläggning för varje enskilt sågverk göras för att bedöma möjligheten för småskalig kraftvärme med dessa tekniker. Om däremot allt värmeunderlag som finns i sågverksindustrin nyttjas för att också producera el är den maximala potentialen för elproduktionen mellan 0,4 TWhel/år och 1,6 TWhel / år i Sverige.  

 

Idag råder det effektbrist i delar av landet, vilket kan göra det svårare för sågverk som vill expandera att få en ökad abonnerad el-effekt. Det är dock inget som sker i sydost och inte heller något som sågverken i sydost är rädda för ska hända. Men det kan finnas sågverk som ligger i områden där en svårighet att öka elbehovet kan uppstå. I detta fall kanske en investering i småskalig kraftvärme värderas annorlunda och kan bli en lönsam affär. En framtid med ett jämt och högt elpris kan också förändra sågverkens syn på elproduktion.