Energi- och klimatoptimerad upphandling

Stärkt kompetens inom offentlig upphandling ska bidra till lägre koldioxidutsläpp och minskad energianvändning

Syfte

Den offentliga upphandlingen lägger basen för en välfungerande samhällsservice där medborgarnas behov ska tillgodoses och den är ett viktigt och avgörande verktyg för att kunna nå miljömålen och de globala målen. Detta projektet har stärkt kompetensen kring systematiskt och strategiskt upphandlingsarbete.

Mål

Agenda 2030

  • 7 Hållbar energi för alla
  • 12 Hållbar konsumtion (del mål 12.7)

Läs mer om de globala miljömålen
 

Nationella miljömål

  • Generationsmålen
  • Begränsad klimatpåverkan

Läs mer om Sveriges miljömål
​​​​​​​

Regionala miljömål (Lst)

  • Fossilbränslefritt Kronoberg 2030
  • Kronoberg plusenergilän 2050

​​​​​​​​​​​​​​Läs mer

Projektperiod

juni 2019 till december 2020

Projektet syftade till att skapa bättre förutsättningar för strategiskt upphandlingsarbete, utifrån målgruppens behov inom energi- och klimatområdet. Målgruppen bestod av sju kommuner och Region Kronoberg.

Projektmålen fokuserade på lägre koldioxidutsläpp och minskad energianvändning samt ökade kunskaper om verktyg och processtöd. Projektgruppen, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Energikontor Sydost, samordnade insatser för kunskapslyft och processtödsutveckling.

Projektet hade stor potential då behoven av utveckling är stora och upphandling har stora möjligheter till att bidra till att miljömålen inom energi- och klimat uppnås. Spridningspotentialen av projektets resultat var stor, eftersom alla offentliga aktörer i stort sett delar samma utmaningar inom upphandlingsområde

Kontaktperson

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsydost.se

Projektet finansierades av Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Kronoberg.

Bakgrund

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg har gemensamt under flera år fokuserat på upphandling som ett viktigt åtgärdsområde. Kunskapshöjande åtgärder behövs löpande och bakgrunden till detta projekt är att målgruppen identifierade följande behov: brist på kunskap och medvetenhet om upphandlingsarbetet som strategiskt verktyg för att nå miljömålen, vilka miljökrav som går att ställa i förfrågningsunderlag, hur livscykelanalyser kan ge ett bättre beslutsunderlag, bristfälliga styrdokument och processbeskrivningar, avsaknad av avtalsuppföljning och oklara roller i upphandlingsarbetet. Målgruppen uttryckte även en brist på goda exempel på hållbar upphandling och hur resurser kan frigöras genom en effektivare upphandling. Det finns också brister i det systematiska arbetssättet och ett behov av samordnande upphandlingsaktörer.

Resultat

Denna satsning har resulterat i kunskapshöjande insatser för inköpare/upphandlare i sju kommuner + regionen, analys och rekommendationer för styrdokument.

Målen om minskade utsläpp och energianvändning per upphandling uppnåddes inte eftersom löpande upphandlingar inte kunde genomföras på grund av COVID19-pandemin, därför kunde vi heller inte ge processtöd under en pågående upphandling. Däremot lyckades vi med att öka kunskaperna om upphandling som strategiskt verktyg för minskade utsläpp av koldioxid, utformning av styrdokument, metoder, rollerna i upphandlingsprocessen, hållbarhetskriterier som verktyg för att uppnå jämställdhetsintegrering och ökad mångfald. Vi har gett kunskaps- och processstöd till samtliga deltagare genom att analysera styrdokumenten och gett förslag på förbättringar. Kunskap om hur en organisation bör byggas upp har också delgetts.


Vad vi har lärt oss i övrigt är att den offentliga upphandlingen måste lyftas upp ännu mer som ett strategiskt verktyg. Det saknas ofta resurser på kommunal nivå för att kunna arbeta på ett strategiskt sätt. Politiker saknar också kunskap om vilket ansvar de har. 

 

Tack till:

Vi vill tacka Länsstyrelsen i Kronoberg för gott samarbete i detta projekt. Vi vill också tacka alla engagerade inköpare och upphandlare som deltagit i möten och utbildningsinsatser i syfte att förändra och förbättra sitt arbete. Slutligen vill vi tacka alla som stöttat oss genom att dela med sig av erfarenheter, goda exempel, stöddokument och mycket mer! Tillsammans kan vi öka takten!